Hotărârea nr. 170/2010

Hotărârea 170/2010 - Alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru susţinerea activităţii de sterilizare a animalelor comunitare (câini şi pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru susținerea activității de sterilizare a animalelor comunitare (câini și pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru susținerea activității de sterilizare a animalelor comunitare (câini și pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76132/12.04.2010 al Direcției Comunicare și relații publice, prin care se propune alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru susținerea activității de sterilizare a animalelor comunitare (câini și pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru susținerea activității de sterilizare a animalelor comunitare (câini și pisici), în trei etape: - etapa 1: aprilie-mai 2010, suma de 9.733 lei; - etapa a Il-a: mai-iunie 2010, suma de 9.733 lei; - etapa a IlI-a: octombrie-decembrie, suma de 19.466 lei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art,2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 170 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)