Hotărârea nr. 168/2010

Hotărârea 168/2010 - Efectuarea serviciilor de întreţinere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind efectuarea serviciilor de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P.

Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind efectuarea serviciilor de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72566/44/07.04.2010 al Direcției tehnice prin care se propune efectuarea serviciilor de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu dispozițiile art. 16, 57 alin. 2. 35-38 și art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006 modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă efectuarea serviciilor de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. 2. Serviciile vor fi prestate în baza unui acord-cadru cu perioada de valabilitate 4 ani, cu posibilitate de reînnoire conform legilor în vigoare și a unor contracte subsecvente de prestări servicii, întocmite conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 modificată.

Art.3 Se aprobă Caietul de Sarcini ce va sta la baza încheierii acordului-cadru. constituit în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca cu numirea, prin dispoziție, a unei comisii de evaluare și negociere a propunerii financiare elaborate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. 5. Prețurile unitare/tip de serviciu. în lei fără TVA, negociate de către comisia constituită conform articolului precedent, vor fi supuse aprobării de către Comisia de prețuri constituită la nivelul aparatului de specialitate al primarului și vor fi actualizate anual cu indicele de inflație.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca, Direcția economică și Direcția tehnică.


Nr. 168 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 168 / 2010

CAIET DE SARCINI

PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE A DISPOZITIVULUI DE SEMNALIZARE RUTIERA

Prezentul caiet de sarcini se refera la serviciile de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera, dispozitiv ce cuprinde totalitatea indicatoarelor rutiere, semafoare, avertizoare luminoase, gardulete si stalpisori de protecție, parapeti de protecție, bariere etc.

Service-ul, întreținerea, reabilitarea/ exploatare optima, sunt activitati ce vor trebui realizate, conform cerințele de funcționare impuse de normele și legislația în vigoare.

RADP Cluj-Napoca- prestatorul, regie care are pe plan local echipe si personal agrementate in domeniu va trebui sa efectueze serviciile de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera permanent si ori de cate ori o solicita Beneficiarul - Municipiului Cluj-Napoca. prin Direcția tehnica sau alte compartimente cu responsabilități in domeniu.

Beneficiarul va solicita, funcție de necesitate, asigurarea de către RADP si a altor servicii in domeniul semnalizării rutiere.

Valoarea serviciilor ce se vor deconta in urma aplicării procedurii stabilite prin Hotarare de consiliu local va avea la baza preturi unitare stabilite ca urmare a întocmirii devizelor conform Normelor de deviz, cu documente justificative anexate, cu repectarea prevederilor OG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare.

 • 1. întreținerea, scrvice-ul, repararea instalațiilor de semaforizare

 • 1.  Serviciile de întreținere și service se refera la:

 • - întreținere și service echipamente de automatizare a dirijării circulației

 • - intreținere și service instalații externe automatului de semaforizare și anume :

 • •                 canalizații electrice de semaforizare

 • •                  cabluri electrice

 • •                 corpuri de semafor (vehicul, pietoni, lămpi intermitente, etc.)

 • •                 stâlpi și console de semaforizare

Serviciile de întreținere, reviziile sunt efectuate periodic.

 • 2.  Serviciile de intervenție service în caz de funcționare necorespunzatoare a instalațiilor de semaforizare din intersecții se execută curent la sesizarea făcută de beneficiar, poliție, compania de transport public și autosesizare

 • 3.  Serviciile de reparații, sunt necesare la instalațiile de semaforizare, din intersecții în urma avarierii, distrugerii sau degradării acestora datorate uzurii, accidentelor de orice natură, actelor de vandalism, etc. si vizeaza repunerea instalației in funcțiune la parametrii nominali. Intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare.

 • 4. Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la automatul de dirijarea circulației.

In această categorie sunt incluse acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

 • a. Servicii de întreținere a automatului de dirijare a circulației sunt acele operații de revizii periodice care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare.

Se execută următoarele operațiuni :

 • •                  verificarea integrității dulapului de semaforizare;

 • •                 verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor

 • •  verificarea integrității dulapului de semaforizare;

 • •  verificarea aspectului acoperirilor de protecție pentru dulap și a subansamblurilor sale, executându-se retușuri dacă este necesar;

 • •  verificarea sistemului de închidere a automatului.

 • •  curățirea internă și externă a automatului de semaforizare (praf și depuneri de particule);

 • •  verificarea configurației interne a automatului de dirijare a circulației (echiparea electrică să corespundă cu cea din documentație)

 • •  verificarea integrității componentelor electronice, a lipiturilor și a cablurilor de conexiune, depanarea și refacerea elementelor găsite necorespunzătoare;

 • •  verificarea strângerii tuturor conexiunilor electrice și mecanice, refacerea legăturilor necorespunzătoare;

 • •  verificarea calibrării siguranțelor conform documentației de însoțire și schimbarea celor găsite necorespunzătoare;

 • •  verificarea tuturor etichetelor și a tuburilor PVC care marchează cablurile ce intră sau ies din automat și înlocuirea celor deteriorate (șterse sau lipsă);

 • •  verificarea tensiunilor de alimentare de la rețea și de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului;

 • •  verificarea originalității programului de semaforizare înmagazinat (corespon-dența programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de autoritatea contractanta);

 • •  punerea în funcțiune a automatului de dirijare, conform instrucțiunilor de punere în funcțiune și verificarea execuției corecte a programului de capat;

 • •  verificarea execuției corecte a programului de semaforizare prin urmărirea a 2 - 3 cicluri de semaforizare, conform documentației aferente (diagrama de semaforizare);

 • •  verificarea funcționării detectoarelor de trafic, acolo unde este cazul (unde există),

 • •  verificarea integrității buclelor de detecție a vehiculelor;

- verificarea gestiunii și a afișării corecte a timpului și a calendarului (ora și data curentă);

 • •  ajustarea orei la trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și invers;

 • •  ajustarea informațiilor privind ora și ziua curentă;

 • •  verificarea funcționării protecțiilor la „roșu ars” și „verde antagonist”;

 • •  verificarea intrării în regim de corelare (unde este cazul);

 • •  ajustarea programului de semaforizare conform cerințelor exprese ale beneficiarului;

Pentru orice neconcordanță între temporizările care se execută și cele specificate în diagrama de semaforizare, se trece la depanarea echipamentului și la înlocuirea elementului găsit defect.

Se execută apoi verificările funcționale (program de funcționare conform diagramei de semaforizare, funcționare protecție „roșu ars”, „verde antagonist”, gestiunea corectă a timpului de corelare, detectoare de vehicule etc.).

 • b. Servicii de intervenții în caz de avarie, de funcționări necorespunzătoare - service, accidente

RADP are obligația de a asigura in regim de permanenta echipe de intervenții / service 6 zile / saptamana, de la ora 6,00 la ora 16,00 sau ori de cate ori apare o situație de urgenta sau necesitate .

Operațiile legate de această activitate constau în:

 • • luarea la cunoștință / constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcționări necorespunzătoare a unui automat de dirijare in urma unui accident sau vandalizare

 • • anunțarea echipei de intervenții

 • • deplasarea echipei la intersecția în cauză imediat

 • • înlăturarea în termenul cel mai scurt posibil a defecțiunii

Constatarea modului de funcționare a instalațiilor de semaforizare se va face prin anunțurile primite de la poliție, compania de transport public, dispeceratul autoritatii contractante sau autosesizare.

 • c. Intervențiile in caz de accidente sunt efectuate în cazul în avarierii sau deteriorării automatelor de dirijare a circulației, în situații precum :

 • • accidente de orice natură;

 • • acte de vandalism;

 • • furturi;

 • • distrugeri provocate de cauze de forță majoră;

 • • deteriorări provocate automatului de semaforizare în timpul execuției de alte lucrări în zona instalației (apă, canal, terasamente, refaceri carosabil, trotuare, etc.);

 • • deteriorări provocate de cauze externe automatului de semaforizare.

Intervenția RADP în cazul producerii uneia dintre situațiile de mai sus se va face imediat, fie în baza constatărilor proprii, fie în urma anunțului făcut de beneficiar, poliție, compania de transport public.

Pentru operativitate, activitățile de intervenții - reparații vor fi demarate imediat, în urma apelului, în aceste cazuri se va întocmi un proces verbal de constatare, întocmit în prezența ambelor părți Prestator -Beneficiar, decontarea lucrărilor executate pentru reparații urmând să se facă pe bază de comanda și situații de lucrări separate de contractul în cauză.

 • 5. Descrierea activităților și a condițiilor obligatorii de execuție la instalația electrică externă automatului (canalizare electrică, cablaj extern automatului, corpuri de semafor, stâlpi, bucle inductive, etc.)

Activități efectuate zilnic

 • • verificarea funcționarii luminoase a tuturor corpurilor de semafor

 • • verificarea integrității tuturor corpurilor de semafor

 • • verificarea integrității parasolarelor ( cosoroacelor) tuturor corpurilor de semafor

 • • verificarea existentei si inegritatii adiționalelor la toate corpurile de semafor

 • • înlocuirea lămpilor LED defecte la semafoarele terestre

 • • inlocuirea parasolarelor lipsa sau deteriorate la semafoarele terestre

Activități efectuate saptamanal

 • • înlocuirea lămpilor LED defecte de la semafoarele suspendate

 • • înlocuirea parasolarelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate

 • • Inocuirea adiționalelor lipsa sau degradate, deteriorate de la semafoarele suspendate

 • • înlocuirea cutiilor de conexiuni degradate

 • • înlocuirea corpurilor de semafor, degradate amplasate terestru

 • • înlocuirea corpurilor de semafor degradate, deteriorate amplasate suspendat

 • • Verificarea buclelor inductive deteriorate acolo unde este cazul

 • • Verificarea si inlocuirea cablurilor de semnalizare sau a celor de corelare care sunt degradate

 • • Verificarea sistemului video detecție acolo unde este cazul

Activități efectuate trimestrial

 • • curățirea prin spălare a corpurilor de semafor

 • • verificarea stării rețelei de cabluri aferente instalației de semaforizare ( conexiuni, continuitate, izolație) și înlocuirea cablurilor deteriorate.

Activități efectuate semestrial

 • • curățirea prin spalare si vopsirea stâlpilor de susținere a semfoarelor

 • • verificarea integrității camerelor de tragere

 • • curățirea prin spalare a casetelor si a elementelor cu LED

 • • verificarea tensiunii de alimentare a instalației

 • • verificarea cofretului de comanda electronic

 • • verificarea cablurilor de alimentare a instalației

 • • verificarea acumulatorului tampon - acolo unde este cazul

 • • inlocuirea acumulatorilor uzați - acolo unde este cazul

Beneficiarul va solicita, funcție de necesitate, asigurarea de către RADP si a altor servicii in domeniul semnalizării rutiere.

II. întreținerea dispozitivului de semnalizare rutiera format din indicatoare rutiere, stâlpi de susținere indicatoare, gardulete, balustrade si stalpisori de protecție, parapeti de protecție, bariere limitatoare de inaltime, etc.

Serviciul de intretinere, intervențiile și activitățile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecția muncii și asigurarea locului de muncă față de pietoni și automobile, prin semnalizare corespunzătoare, respectarea standardelor, SR. STAS-urilor ori alte specificații tehnice in vigoare.

Serviciul de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera consta in efectuarea verificărilor acestuia, intretinerea. inlocuirea si reparația in caz de vandalism, accidente, deteriorări, furturi etc., fiind astfel necesare lucrări de :

 • - replantare/ îndreptare țevi in beton

 • - reamplasare indicatoare

 • - reamplasare stalpisori, gardulete, parapeti si prinderea acetora in beton sau holsuruburi

 • - vopsire/ revopsire stâlpi, țevi susținere indicatoare, parapeti, gardulete, alte elemente de metal

 • -  reparații bariere.

 • -  montare separtori de sensuri, praguri de sol

 • -  instalare mobilier pentru restricții circulație

 • -  curatare, spalare dispozitiv de semnalizare rutiera

RADP are obligația de a asigura in regim de permanenta echipe de intervenții 5 zile / saptamana. de la ora 7,00 la ora 15,00 sau ori de cate ori apare o situație de urgenta sau necesitate .

Intervenția RADP în caz de necesitate se va face imediat, fie în baza constatărilor proprii, fie în urma anunțului făcut de beneficiar, poliție, compania de transport public.

Pentru operativitate, activitățile de intervenții - reparații vor fi demarate imediat, în urma apelului. In aceste cazuri se va întocmi un proces verbal de constatare. întocmit în prezența ambelor părți Prestator-Beneficiarul va solicita, funcție de necesitate, asigurarea de către RADP si a altor servicii in domeniul semnalizării rutiere.

DIRECTOR EXECUTlV,

VIRGIL PORUTIU

SEF SERVICIU,

MIRELA MARINCEAN