Hotărârea nr. 167/2010

Hotărârea 167/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Judeţului Cluj, administrarea Consiliului Judeţean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj. în proprietatea publică a Municipiului CIuj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78644/45/15.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj. în proprietatea publică a Municipiului CIuj-Napoca. administrarea Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Â Ș T E:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafață de 16530 mp., identificat în regim de carte funciară ca parte din terenul în suprafață totală de 24161,04 mp., înscris în CF nr. 106922 CIuj-Napoca, nr. topo. 10899, din proprietatea publică a Județului Cluj, administrarea Consiliului județean Cluj, în proprietatea publică a Municipiului CIuj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca.

Terenul solicitat potrivit prevederilor alin.(l) va fi utilizat pentru realizarea unei săli polivalente de sport multifuncțională și a unui parking subteran, care va deservi atât stadionul cât și sala polivalentă.

Documentațiile topo-cadastrale aferente întregii zone vor fi întocmite pe cheltuiala Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică și Serviciul juridic contencios.

Nr. 167 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)