Hotărârea nr. 165/2010

Hotărârea 165/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 7, ap. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 7, ap. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 7. ap. 3 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa Liviu. Suciu Marcelus Lucian. Anastasc Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77467 din 14.04.201 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere pentru "locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 7. ap. 3 pentru dl. MACEA LIVIU CONSTANTIN;

Reținând prevederile LEG. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Â R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 7. ap. 3. pentru dl. MACEA LIVIU CONSTANTIN, până la soluționarea revendicării dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 165 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)