Hotărârea nr. 164/2010

Hotărârea 164/2010 - Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 7, ap. 7.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu”

situată în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 7, ap. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr.7. ap. 7- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa l.iviu, Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77511 din 14.04.201 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 7, ap. 7. pentru d-na. STANCIU MAR1A CAMELIA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. M. Kogălniceanu nr. 7. ap. 7. pentru d-na. STANCIU MAR1A CAMELIA, până la soluționarea revendicării dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 164 din 20 aprilie 2010 (1 lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)