Hotărârea nr. 162/2010

Hotărârea 162/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9, ap. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9. ap. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Tulcea nr. 9. ap. 16 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa Liviu. Suciu Marcclus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77304 din 13.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei dc inchiriere pentru “locuința dc serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Tulcea nr. 9. ap. 16 pentru dl. COCIȘ VASILE;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Â R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Tulcea nr. 9. ap. 16 pentru dl. COCIȘ VASILE. pentru o perioadă de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 162 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)