Hotărârea nr. 161/2010

Hotărârea 161/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 3.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Burebista nr. 12-14. ap. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Burebista nr. 12-14. ap. 3 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: l.âszlo Attila, Sandu Mihai. Popa Liviu. Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77615 din 13.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de inchiriere pentru “locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Burebista nr. 12-14. ap. 3 pentru dl. BALC HOREA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Burebista nr. 12-14. ap. 3 pentru dl. BALC HOREA, până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 161 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)