Hotărârea nr. 160/2010

Hotărârea 160/2010 - Prelungirea duratei de închiriere, pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 11, ap. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 11. ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Rene Descartes nr. 11. ap. 2 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manucl:

Analizând Referatul nr. 77312 din 13.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere pentru "locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Rene Descartes nr. 11. ap. 2. pentru d-na. NEAGOTĂ ANA:

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. "c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru "locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Rene Descartes nr. 11. ap. 2. pentru d-na. NEAGOTĂ ANA. pentru o perioadă de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 160 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)