Hotărârea nr. 16/2010

Hotărârea 16/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 166 din 26.10.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. George Barițiu nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 2. deținut de S.C. “Foto Globus Servcom” SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 5452 din 08.12.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. George Barițiu nr. 2. deținut dc S.C. “Foto Globus Scrvcom” SRL, în suprafață de 42,83 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 166/26.10.2000, pe durata de un an, de la data expirării, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. George Barițiu nr. 2. în suprafața de 42,83 mp, având destinația de atelier foto și prestări servicii, deținut de S.C. “Foto Globus Servcom” SRL.

ART.2 - Cota de asociere de 2000 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 166/26.10.2000. Contractul înceteză de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.16 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)