Hotărârea nr. 159/2010

Hotărârea 159/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu”, situată în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 10, ap. 4.


CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 10. ap. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru ..locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. P-ța. Unirii nr. 10. ap. 4 proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Sandu Mihai. Popa l .iviu. Suciu Marcelus Lucian. Anastase Claudia și Chira Manucl;

Analizând Referatul nr. 77432 din 13.04.201 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu" situată în municipiul Cluj-Napoca. P-ța. Unirii nr. 10. ap. 4 pentru dl. NICOARA 1OAN DAN;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Â R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. P-ța. Unirii nr. 10. ap. 4. pentru dl. NICOARA IOAN DAN, până la soluționarea revendicării dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


piului.

Tărmure


Nr. 159 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)