Hotărârea nr. 157/2010

Hotărârea 157/2010 - Prelungirea duratei de închiriere pentru „locuinţa de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap. 15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O r Ă R Â R E

privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap. 15 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu. Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 77655 din 13.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea duratei de inchiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16. ap. 15 pentru d-na. SP1ROIU SANDA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea duratei de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiu] Cluj-Napoca. str. Horea nr. 16. ap. 15 pentru d-na. SPIROIU SANDA, până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă, conform art. 2 lit. d din Legea nr. 114/1996. republicată.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 157 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)