Hotărârea nr. 156/2010

Hotărârea 156/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor eontracte de închiriere

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Horea loan Florea. Nicoleta Niculescu, Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr.72604 din 08.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 30.06.2010, respectiv 31.12.2010 de la data expirării.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 156 din 20 aprilie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca                Anexă la Hotărârea nr.156/2010

Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

I. Lista spațiilor revendicate propuse pentru prelungire

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr. 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Jucan Andrei

P-ța Unirii nr. 11

18,60

42,41

30.10.2009

31.12.2010

2.

Szekely Eugenia

str. Memorandumului nr. 2

13,51

199.81

12.12.2009

31.12.2010

3.

Kiss Mihai

B-dul21 Decembrie

1989 nr. 51

14,56

162,5

31.12.2009

31.12.2010

II. Lista spațiilor nerevendicate propuse pentru prelungire

Nr.

Crt..

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața ( mp)

Chirie, conform HCL nr.23 8/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Partidul Democrat

Liberai Cluj

B-dul Eroilor nr. 2

425,01

212,51

03.04.2010

31.12.2010

2.

Anderco Aurel

B-dul Eroilor nr. 7

32,98

402,95

12.12.2009

31.12.2010

3.

Uniunea Compozitorilor din România - Asociația Compozitorilor din

Cluj

B-dul Eroilor nr. 16

48,52

24,26

31.12.2009

31.12.2010

4.

Asociația Română de Prietenie cu Republica Populară Chineză

B-dul Eroilor nr. 2

37,19

18,6

31.12.2009

31.12.2010

5.

Asociația Foștilor Deținuți Politici

Str. Moților nr .3

17

8,5

31.12.2009

30.06.2010

6.

Societatea Avram Iancu

Str. Năsăud nr. 2

195,69

182,67

31.12.2009

30.06.2010

7.

Organizația Națională Cercetașii României

P-ța M. Viteazul nr.

25-26

95,42

69,31

31.12.2009

31.12.2010

8.

Asociația Patronilor și Meseriașilor

Str. Zriny nr. 7

36,43

18,2

31.12.2009

31.12.2010

9.

SSIF BrokerS.A.

str. Einstein nr .8

40,42

940,45

31.12.2009

31.12.2010

10.

S.C. Farmacia Hera S.R.L.

Str. G. Bruno nr .26-

28

49,94

517,52

31.12.2009

31.12.2010

11.

Partida Romilor

B-dul 21 Decembrie

1989 nr. 108

61,98

44,49

31.12.2009

31.12.2010