Hotărârea nr. 154/2010

Hotărârea 154/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 148/21.08.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă

destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Ioan Horea Florea, Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 72665 din 08.04.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață dc 48,19 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000, de la data expirării contractului, până la data dc 31.12.2010. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34, în suprafață de 48.19 mp., având destinația dc magazin nealimentar, deținut de SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA.

Art.2 - Cota de asociere de 3500 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 148 din 21.08.2000. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art,3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 154 din 20 aprilie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )