Hotărârea nr. 151/2010

Hotărârea 151/2010 - Prelungirea Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 14.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007 - proiect din inițiativa primarului și consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu. Horea Ioan Florca, Csoma Botond, Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 72827 din 08.04.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14, Teatrului Național "Lucian Blaga", respectiv Operei Naționale Române Cluj;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005 până la data de 31.12.2010, pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 14 , în suprafață de 143 mp. deținut de Teatrul Național "Lucian Blaga", respectiv Opera Națională Română Cluj.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 151 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)