Hotărârea nr. 150/2010

Hotărârea 150/2010 - Prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru garajele fond de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru garajele fond de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru garajele fond de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Lâszlo Attila. Mihai Sandu, Liviu Popa. Marcelus Lucian Suciu, Claudia Anastase, Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 59142 din 19.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru garajele fond de stat;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 , 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru garajele fond de stat pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute de art. 1437 din Codul civil, până la data de 19.05.2014;

Art.2 - în cazul imobilelor revendicate, contractele de închiriere a garajelor încetează de drept la predarea acestora către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 150 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )