Hotărârea nr. 15/2010

Hotărârea 15/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu, Ioan Horea Florca , Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcanși Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 7633 din 12.01.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. deținut de SC SAGONA IMPEX SRL. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8, în suprafață de 12,30 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, până la data de 30.06.2010. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8. în suprafață de 12,30 mp., având destinația de ceasornicărie și bijuterie, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 700 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 15 din 26 ianuarie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)