Hotărârea nr. 148/2010

Hotărârea 148/2010 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social şi pensiune.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social și Pensiune

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social și Pensiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 679 /307/08.04.2010 al Cantinei de Ajutor Social și Pensiune prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social și Pensiune;

Ținând cont de prevederile art. 8 și 9 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. “a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Cantina de Ajutor Social și Pensiune din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 148 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Anexă la Hotărârea nr. 148/2010 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL Șl PENSIUNE CLUJ-NAPOCA

Cap. I Dispoziții generale

Art.l.(l) Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca este unitatea publică de asistență socială care prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

 • (2) Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca este unitate publică, cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și își desfășoară activitatea conform Legii nr. 208/1997.

 • (3) Prin unitate publică de interes local, în interpretarea prezentului regulament, se înțelege instituția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe, potrivit organigramei.

 • (4) Sediul administrativ al Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca este în municipiul Cluj-Napoca, str. Emile Zola nr. 5.

 • (5) Pe toate actele emise de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, se va menționa Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și sediul instituției publice de interes local.

 • (6) Directorul cantinei asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciilor din structura Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca.

 • (7) Durata de funcționare a unității publice de interes local - Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca este nelimitată.

 • (8) Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul local și a prevederilor legale în vigoare.

 • (9) Structura organizatorică a Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca se aprobă de către Consiliul local și cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente: financiar - contabil și administrativ. încadrarea în muncă a salariaților la cantina de ajutor social și pensiune se face prin concurs sau examen conform legii.

 • (10) Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca dispune de cod fiscal, cont bancar propriu și de ștampilă.

 • (11) Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda asistență și îndrumare cu privire la activitatea Cantinei de ajutor social și pensiune.

Cap. II Obiect de activitate

Art. 2 (l)Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca are ca obiect de activitate prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, precum și oricăror categorii de cetățeni care achită integral contravaloarea serviciilor oferite. De asemenea pentru suplimentarea veniturilor și pentru diminuarea alocațiilor din bugetul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prestează activități de alimentație publică. în activitatea pe care o desfășoară îndeplinește în principal următoarele atribuții:

 • a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale;

 • b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei, cu produse agroalimentare de bază, la prețurile la care acestea au fost achiziționate;

 • c) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • d) pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite.

 • e) pregătirea și servirea mesei pentru beneficiarii aprobați prin hotărâri ale Consiliului local Cluj-Napoca;

 • f)  pregătirea și servirea mesei pentru abonații și cetățenii care servesc masa in regim de pensiune în sala restaurant a cantinei;

 • g) pregătirea și servirea mesei pentru cantina din incinta Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 3;

 • h) organizarea de mese festive în sala restaurant, din str. Emile Zola nr. 5;

 • i)  organizarea de bufete și cocktail-uri la sediul cantinei sau la sediul beneficiarului;

 • j)  organizarea de bufete și cocktail-uri în regim de catering.

Cap. III Conducerea și funcționarea

Art. 3. Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca este condusă de un director, încadrat potrivit legii. Structura organizatorică a cantinei, precum si statul de funcții al acesteia se aproba prin hotarare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Directorul Cantinei de ajutor social și pensiune, acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, precum și în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 5. în problemele de specialitate, Cantina de ajutor social și pensiune întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții, însoțite în mod obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă spre aprobare autorității locale competente.

Art. 6. (1) Organele de conducere, coordonare și control ale Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca sunt după cum urmează:

 • • Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • • Primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • (2). Pentru realizarea obiectului de activitate din Regulamentul de organizare și funcționare,organele de conducere ale Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, au următoarele competențe:

• Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aprobă :

 • a) Regulamentul de organizare și funcționare a Cantinei de ajutor social și pensiune, precum și modificările și completările ulterioare ale acestuia.

 • b) Structura organizatorică a Cantinei de ajutor social și pensiune, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

 • c) Strategia și obiectivele Cantinei de ajutor social si pensiune Cluj-Napoca pe termen scurt, mediu și lung.

 • d) Parteneriate între Administrația Socială Comunitară Cluj-Napoca și fundații sau organizații neguvernamentale în realizarea de proiecte sociale finanțate din țară sau din străinătate.

 • e) Darea de seamă contabilă, raportul de gestiune al directorului general al instituției.

 • f) Bugetul de venituri și cheltuieli, contul de execuție bugetară și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor.

 • g) împuternicirea primarului spre a-l reprezenta atunci când Cantina de ajutor social și pensiune stabilește parteneriate și proiecte sociale.

• Primarul municipiului Cluj-Napoca are următoarele competențe :

 • a) avizează angajările și concedierile personalului, în condițiile legii;

 • b) aprobă fișa postului, îndatoririle și împuternicirile personalului, în condițiile legii;

 • c) vizează și propune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca obiectivele și proiectele sociale ale Cantinei de ajutor social și pensiune;

 • d) aprobă și promovează proiecte de hotărâre în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Cantina de ajutor social si pensiune;

 • e) redactează dispoziții care privesc Cantina de ajutor social si pensiune.

Art. 7. Legătura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și cantină se face prin primar și conducerea acesteia.

Art. 8. (1) Angajarea salariaților se face în condițiile legii, de către conducătorul Cantinei de ajutor social și pensiune, în limita posturilor din organigrama aprobată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Numărul și structura de personal vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Atribuțiile directorului Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca:

 • 1. - reprezintă instituția publică în raporturile acesteia cu alte persoane fizice sau juridice;

 • 2. - aplică actele normative, reglementările și instrucțiunile care privesc activitatea Cantinei de ajutor social și pensiune;

 • 3. - angajează personalul din subordine, aplică sancțiunile prevăzute de lege și poate dispune, atunci când este cazul, concedierea în condițiile legii;

 • 4. - organizează activitatea financiar-contabilă, în condițiile legii;

 • 5. -organizează evidenta bunurilor din unitate, asigură gestionarea acestora și efectuarea inventarierilor periodice, potrivit dispozițiilor legale;

 • 6. - stabilește în detaliu sarcinile personalului, îndrumă și controlează activitatea acestora;

 • 7. - răspunde de asigurarea dotării corespunzătoare cu materiale și alimente, potrivit cu necesitățile și în funcție de posibilități, în condițiile stabilite de lege;

 • 8. - asigură si răspunde de starea de curățenie și igienă a personalului și a localului Cantinei de ajutor social și pensiune;

 • 9. -organizează paza și securitatea clădirilor și a valorilor materiale și asigură aplicarea normelor privind protecția muncii;

 • 10. - asigură controlul financiar preventiv pe documentele prevăzute prin lege.

Art. 10. Atribuțiile compartimentului Financiar-contabil:

 • 1. întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al cantinei de ajutor social și pensiune;

 • 2. coordonează și conduce la zi activitatea financiar-contabilă conform actelor normative în vigoare;

 • 3. urmărește gestionarea patrimoniului unității;

 • 4. urmărește efectuarea încasărilor privind contribuțiile asistaților social;

 • 5. răspunde împreună cu directorul de păstrarea în condiții de bună securitate a mijloacelor materiale și bănești ale cantinei de ajutor social si pensiune;

 • 6. răspunde de întocmirea statelor de plată a salariilor pe baza statului de funcții întocmit de Biroul de resurse umane;

 • 7.  asigură întocmirea raportărilor periodice către toate instituțiile abilitate (inclusiv bilanțul și „darea de seamă") și se preocupă de depunerea la termen a acestora;

 • 8. asigură întocmirea execuției bugetare lunare, trimestriale și anuale;

 • 9. răspunde de planificarea creditelor,utilizarea și angajarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legii;

 • 10. asigură respectarea normelor legale privind disciplina bugetară, financiară și gestionară;

 • 11. coordonează întreaga activitate financiară, contabilă și de gestiune;

 • 12. asigură inventarierea patrimoniului cantinei;

 • 13. urmărește aplicarea și respectarea legislației în activitatea economico-financiară.

Art. 11. (l)Atribuțiile compartimentului Administrativ condus de către șeful de cantină :

 • 1. realizează serviciile de pregătire și servire a mesei;

 • 2. asigură serviciile de aprovizionare;

 • 3. asigură necesarul de materiale, echipamente birotică etc., necesar bunei funcționări;

 • 4. întocmește și prezintă spre aprobare conducerii necesarul de materiale, bunuri, cu oferte de prețuri, conform legilor în vigoare;

 • 5. întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și asigurarea serviciilor necesare bunei funcționări a activităților Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca;

 • 6. întocmește necesarul de materiale consumabile la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor;

 • 7. urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări etc.,precum și lucrările de orice natură ce se efectuează de terți;

 • 8. depistează și mediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca;

 • 9. se preocupă de încheierea contractelor de prestări de servicii pentru asigurarea încălzirii spațiilor, a energiei electrice, a apei reci și canal, a apei calde, întreținerea spațiilor, a salubrizării etc.;

 • 10. răspunde de respectarea normelor igienico-sanitare,asigurând curățenia în incinta Cantinei de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca;

 • 11. asigură respectarea normelor de pază, de securitate și de prevenire a incendiilor;

 • 12. răspunde de respectarea normelor privind prevenirea și stingerea incendiilor;

 • 13. comunică directorului imediat orice nereguli constatate;

 • 14. asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile și imobile;

 • 15. asigură inventarierea patrimoniului;

 • 16. asigură aprovizionarea permanentă cu întregul sortiment de mărfuri și materii prime necesare, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice;

 • 17. asigură desfășurarea în bune condiții a procesului de producție în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;

 • 18. răspunde de realizarea controlului privind calitatea produselor alimentare cât și a serviciilor prestate de către Cantina de ajutor social și pensiune

 • 19. asigură pregătirea mesei pentru asistați și cantina restaurant;

 • 20. asigură funcționarea tuturor utilajelor de producție și servire a instalațiilor care deservesc unitatea;

 • 21. asigură instruirea personalului în aplicarea măsurilor de protecție și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 22. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunului mers a activității.

 • (2) Șeful de cantină are și atribuții de gestionar:

 • a) primește bunuri;

 • b) păstrează bunuri;

 • c) eliberează bunuri în conformitate cu legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 • (3) Prin bunuri se înțelege materialele, obiectele de inventar și mijloacele fixe. Acestea sunt recepționate de comisia de recepție în care face parte, alături de șeful de cantină, magazinerul precum și alte două persoane din cadrul direcției, stabilite de către director prin dispoziție, la propunerea contabilului.

 • (4) Darea în consum a bunurilor și materialelor se efectuează de magazioner în baza bonurilor de consum eliberate de compartimentul financiar. Magazionerul întocmește notele de intrare-ieșire a materialelor și a obiectelor de inventar, fișele de magazie ale acestora, precum și ale mijloacelor fixe, cu operarea mișcărilor de rigoare. Obiectele de inventar se țin în magazie sau se dau în folosință pe subgestiuni sau compartimente.

 • (5) Mijloacele fixe, de asemenea,se dau în subgestiune, șeful de cantină răspunzând de integritatea bunurilor. în caz de lipsă în gestiune pentru obiectele de inventar în folosință sau mijloace fixe, răspunde acea persoană care le-a luat în gestiune, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Șeful de cantină se ocupă și de aprovizionarea zilnică cu bunuri.

 • (6) Șeful de cantină se preocupă și de curățenia, dezinsecția și repararea imobilelor instituției, întocmește notele de fundamentare și referatele privind cheltuielile cu întreținerea și gospodărirea. Se ocupă de verificarea consumurilor cheltuielilor de întreținere, confirmând aceste cheltuieli, se ocupă de încheierea sau prelungirea contractelor cu furnizorii și eventuala plată prin numerar a acestora. De asemenea, supraveghează distribuția hranei către beneficiari.

 • (7) Șoferul are în folosință parcul auto, constând dintr-un autoturism. Șoferul întocmește foile de parcurs,respectiv:

ajîntocmește fișele auto zilnice pentru consumul de carburanți;

 • b) se îngrijește de buna întreținere a mijloacelor auto;

 • c) deservește traseele zilnice, având confirmarea kilometrajului de către beneficiar, având în prealabil aprobarea șefilor ierarhici.

Art. 12.Structura compartimentului Administrativ

(1) Șeful de cantină are în subordine:

 • 1. magazinerul;

 • 2. conducătorul auto;

 • 3. bucătăresele șefe;

 • 4. personalul de deservire.

(2) bucătăresele șefe au în subordine:

 • 1. muncitori calificați;

 • 2. muncitori necalificaț.;

Cap. III Patrimoniul și finanțele Cantinei de ajutor social și pensiune

Art.13 Patrimoniul este format din bunuri mobile și imobile, necesare desfășurării în bune condițiuni a activității, imobile puse la dispoziție de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, precum și din bunurile mobile aflate in patrimoniul Cantinei de ajutor social și pensiune.

Art.14 (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din bugetul local.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Cantinei de ajutor social și pensiune se aprobă de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.15 (1) Directorul Cantinei de ajutor social și pensiune are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Ordonatorul terțiar de credite, cu avizul ordonatorului principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, proiectul de buget al Cantinei de ajutor social și pensiune.

Art.16 Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.17 Cantina de ajutor social și pensiune, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, va putea obține și venituri extrabugetare în condițiile prevăzute de lege.

Art.18 Veniturile extrabugetare ale Cantinei de ajutor social și pensiune se încasează de către aceasta și se virează integral la bugetul local potrivit, prevederilor legale în vigoare.

Art.19 Execuția bugetară a Cantinei de ajutor social și pensiune se ține de către acestea, urmând a se centraliza de către ordonatorul principal de credite, prin compartimentul de specialitate.

Art.20 Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

Art.21 Bugetul instituției se supune aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și va face parte integrantă din bugetul local.

Cap. IV Dispoziții de ordine interioară

Art. 22 (1) în Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, atribuțiile definite la art. 2, alin (1) sunt aplicabile următoarelor categorii de persoane:

 • a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionarii;

 • e)  persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

(2) Activitatea de pensiune se adresează tuturor persoanelor care plătesc integral contravaloarea mesei servite în regim de abonament sau ă la carte.

CAP. V Dispoziții finale și tranzitorii

Art.23 Cantina de ajutor social și pensiune este o instituție publică locală, cu autonomie funcțională.

Art.24 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca funcționează cu personalul angajat, conform legislației în vigoare.

Art.25 Cantina de ajutor social și pensiune își organizează arhivă proprie pe care o va păstra în conformitate cu prevederile legale:

Documente de personal;

Documente financiar-contabile;

Documente specifice activității sale curente.

Art. 26 Obligațiile personalului Cantinei de ajutor social și pensiune:

 • • să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament;

 • • să manifeste grijă, disciplină, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

 • • să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmesc în cadrul competențelor lor;

 • • să informeze posibilii beneficiari asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite și a tuturor drepturilor și să-i trateze cu respect și demnitate, păstrând confidențialitatea informațiilor;

 • • să asigure confidențialitatea actelor Cantinei de ajutor social și pensiune.

Art.27 Prevederile Regulamentului de Organizare Internă al Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt aplicabile și salariaților Cantinei de ajutor social și pensiune.

Art.28 Orele prestate de către salariații Cantinei de ajutor social și pensiune pentru organizarea unor mese festive (nunți, botezuri, mese de înmormântare și cu ocazia altor evenimente) desfășurate în general în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, vor fi compensate cu plata la nivelul salariului de bază orar cuvenit funcției pe care o ocupa fiecare salariat (calculate conform legislației în vigoare), iar la nivelul instituției sumele plătite nu pot depăși sumele încasate pe bază de chitanță de la clienți. Aceste sume se virează la bugetul local. Sumele individuale se aprobă de ordonatorul de credite.

Art.29 Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile actelor normative noi, ce reglementează materia.

Art.30 Modificarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare va fi făcută cu aprobarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

DIRECTOR GHEORGHE VISAN

SEF SERVICIU MARIA FUIA