Hotărârea nr. 147/2010

Hotărârea 147/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74100/45/09.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11 O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se aprobă modificarea art. I pct. 1) al Hotărârii nr. 541/2008, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010, în sensul schimbării adresei administrative a imobilului cu nr. topo 322/2/4/1/18/1/1, înscris în CF nr. 265397 Cluj-Napoca. provenită din conversia dc pe hârtie a CF nr. 305 Someșeni, din str. înfrățirii nr. 21. în str. înfrățirii nr. 15.

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 147 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi