Hotărârea nr. 146/2010

Hotărârea 146/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. în regim de închiriere)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. în regim de închiriere) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78766 din 15.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr . 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere);

Reținând prevederile H.G. nr. 962/2001 actualizată cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998. privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ArtI I. Se modifică Hotărârea nr. 46/2010, în sensul înlocuirii d-lui Marcelus Lucian Suciu. consilier local din partea P.D.L., cu dl. El Hayes Arthur Roland. consilier local din partea P.D.L.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 146 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)