Hotărârea nr. 145/2010

Hotărârea 145/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare centrală termică la Colegiul Tehnic de Construcţii Anghel Saligny”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTÂ RÂ R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică !a Colegiu! Tehnic de Construcții Angliei Saligny“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică kt Colegiul Tehnic de Construcții Angliei Saligny“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69000/445/31.03.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică la Colegiul Tehnic de Construcții Angliei Saligny“

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II OTĂ R ĂST E :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare centrală termică la Colegiul Tehnic de Construcții Angliei Saligny“. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.Nr. 145 din 20 aprilie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )

MUNICIPII L CLUJ-NAPOCA

DIRECȚI A TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 145/2010

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare centrală termică la Colegiul Tehnic de Construcții Angliei Saligny“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130. municipiul Cluj-Napoca.

IN DIC A K) R1 TE 11NICO-ECONOM ICI:

Valoare estimată a investiției este de:    775.819           LEI (iară T.V.A)

Din care C+M   374.045          LEI (tară T.V.A)

Se impune achiziționarea și montarea unor centrale termice noi pentru furnizarea agentului termic și prepararea apei calde menajere care să fie capabilă să alimenteze fiecare clădire.

  • •  Durata de realizare a investiției: 5 luni

  • •  finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.