Hotărârea nr. 144/2010

Hotărârea 144/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul Social de Urgenţă”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții

“Centrul Social de Urgență“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarerea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Centrul Social de Urgență“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74.449/801/09.04.2010 al Direcției de Asistentă Socială, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Centrul Social de Urgență“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Centrul Social de Urgență“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială.


Secretarul

Jr. AUROIU


inicipiului,

ĂRMURE


Nr. 144 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 144/2010


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Centrul Social de Urgență“

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Direcția de Asistență Socială

AMPLASAMENT: str. Dragoș vodă, nr. 36-38

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Conform devizului general întocmit de S.C. «41 INVEST »SA, valoarea estimată a investiției, pentru lucrări de C+M, este de 588.170,00 lei (Iară TVA).

  • > Regim de înălțime: parter și mansardă.

Clădirea, reabilitată în cadrul programului de interes național "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adapost prin crearea de centre sociale de urgență", prin proiectul “Centrul Social de Urgență”, proiect aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1710/12.11.2009, va cuprinde:

o la parter: spațiu de filtrare beneficiari, separate,(bărbați, femei) + dușuri, casa scării, sala de mese+oficiu, cabinet medical, izolator, birou, încăpere centrală termică, depozit, spalătorie/uscătorie, dormitor femei (10 locuri) grupuri sanitare;

o la mansardă: casa scării, 3 dormitoare familiale cu grupuri sanitare aferente. 3 dormitoare bărbați (in total 26 locuri) cu grup sanitar fiecare, sala de socializare.

  • > Suprafața construită propusă : Sc = 241 mp.

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local;

  • >  Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.