Hotărârea nr. 143/2010

Hotărârea 143/2010 - Aprobarea tarifului pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69560/41 din 07.04.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tariful de:

2 lei/rnp/zi pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere în zona centrală (zona protejată), conform P.U.G.;

1,5 lei/mp/zi pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor sezoniere în celelalte zone (cartiere).

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 143 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)