Hotărârea nr. 142/2010

Hotărârea 142/2010 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Bărnuţiu” şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase. Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea, I lorin-Valentin Gliga. Irsay Miklos, Lăszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland. Petru lacob Pântea. Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop. Adrian Popa. Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu. Somogyi Gyula, Marcclus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Ghcorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 75125 din 12.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”. Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1. Se aprobă proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”. Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 42.581.629.52 lei, din care 33.092.464,79 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 675.356,43 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibilc, ce revine municipiului Cluj-Napoca. în valoare de 2.025.725,16 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 6.788.083,14 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală și Direcția economică.
Nr. 142 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)