Hotărârea nr. 141/2010

Hotărârea 141/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Bărnuţiu” şi Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ PÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-cconoinice .și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru. Manuel Chira, Csoma Botond. loan Horea Florea, Florin-Valcntin Gliga, Irsay Miklos, I.âszlo Attila. Rcmus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland. Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teoftl, loan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Ghcorghe Șurubaru. Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 75132 din 12.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu și Cazino din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Bărnuțiu” și Cazino din municipiul Cluj-Napoca. județul Cluj” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici pre văzut i în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală. Direcția Tehnică și Direcția economică.Nr. 141 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 141 /2010

Principalii indicatori (ehnico-economici ai investiției

RESTAURAREA ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC PARCUL CENTRAL SIM1ON BARNUȚIU Șl CAZINO DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Bugetul investiției

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

(RON)

TVA

(I)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziționarea terenului

0.00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

2.827.337,00

2.827.337,00

537.194,03

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0.00

37.931,00

37.931,00

7.206,89

TOTAL CAPITOL 1

0,00

2.865.268,00

2.865.268,00

544.400,92

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asiț.

urarea utilități

or necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

106.430,00

106.430,00

20.221,70

TOTAL CAPITOL 2

106.430,00

0,00

106.430,00

20.221,70

3

Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

53.674,32

53.674,32

10.198,12

3.2

Obținere de avize, acorduri, autorizații

0,00

3.590.00

3.590,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

840.897,73

840.897,73

159.770,57

3.4

Consultantă

107.348,65

475.458,00

582.806,65

110.733,26

3.5

Asistență tehnică

0,00

195.183,00

195.183,00

37.084,77

TOTAL CAPITOL 3

107.348,65

1.568.803,05

1.676.151,69

317.786,72

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

22.187.371,00

22.187.371,00

4.215.600,49

4.2

Dotări de specialitate

97.550,00

813.023,37

910.573,37

173.008,94

TOTAL CAPITOL 4

97.550,00

23.000.39437

23.097.944,37

4.388.609,43

5

(.'ap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizare de șantier

0,00

3.767.052,80

3.767.052,80

715.740,03

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

3.593.052,80

3.593.052,80

682.680,03

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

174.000,00

174.000,00

33.060,00

5.2

Cote legale

0,00

63.203,00

63.203,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

3.830.255,80

3.830.255,80

715.740,03

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

1.610.446,36

2.300.000,00

3.910.446,36

742.984,81

TOTAL CAPITOL 6

1.610.44636

2.300.000,00

3.910.44636

742.984,81

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0.00

200.000.00

200.000,00

38.000.00

7.2

Informare și publicitate

0.00

3.100.00

3.100,00

589.00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

203.100,00

203.100,00

38.589,00

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

103.950,16

103.950,16

19.750,53

TOTAL CAPITOL 8

103.950,16

0,00

103.950,16

19.750,53

TOTAL GENERAL

2.025.725.16

33.767.821,22

35.793.546.37

6.788.083.14

Sursele de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE EINANȚARE

VALOARE (RON)

I

Valoare totală a proiectului, din care:

42.581.629,52

I.a.

Valoare neeligibila a proiectului

2.025.725,16

I.b.

Valoare eligibilă a proiectului

33.767.821.22

I.c.

TVA

6.788.083,14

II

Contribuție proprie în proiect, din care.:

2.701.081,59

Il.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

675.356.43

Il.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

2.025.725.16

111

TVA

6.788.083,14

IV

Asistență financiară ncrambursabilă solicitată

33.092.464,79

Valoarea totală (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a investiției este de 42.581.629,52 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 42.339.941 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 32.552.190 lei cu ' VA.

lei

1 curo = 4,2135 la cursul inforcuro din iulie 2009

Valoarea totala a investiției cu

TVA (devizul general)

42.339.941

10.048.639.14

construcții montaj (C+M)

32.552.190

7.725.688.86

Eșalonarea investiției (1NV/C+M)

Ani

1

2

Valoare anuala a investiției cu

TVA (lei)

40.160.603,91

2.179.337,09

Pondere (%)

94,85%

5,15%

C+M

30.876.651,65

1.675.538.35

Devizul general al investiției

în mii iei și mii euro la cursul inforeuro de 4,2135 din iulie 2009

Nr. Crt.

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

_________________;------------------------

MiiEuro

1

2

3

4

5

7

CAPITOL

Cheltuieli

UL 1

pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

2.827,337

671,019

537,194

3.364,531

798,512

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

37,931

9,002

7.207

45,138

10,713

Plase de protecție la fațade pentru a diminua raspandirca prafului

12,650

3,002

2,404

15,054

3,573

Curățenie șantier cu eliminarea materialelor cu potențial de contaminare

16,854

4,000

3,202

20,056

4,760

Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

8,427

2,000

1,601

10,028

2,380

TOTAL CAPITOLUL 1

2.865,268

544.401

3.409,669

CAPITOL

Cheltuieli

UL2

pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Branșamente utilitati

2.1.1

Obiect B - Cazinou

35,690

8,470

6,781

42,471

10,080

Branșament apa

7,020

1,666

1,334

8,354

1,983

Racord canal menajer

7,940

1,884

1,509

9,449

2,242

5,855

Racord canal pluvial

20,730

4,920

3,939

24,669

2.1.2

Obiect A - Parc

70,740

16,789

13,441

84,181

19,979

Branșament apa pentru cișmele

41,940

9,954

7,969

49,909

11,845

Racord canal cișmele

28,800

6,835

5,472

34,272

8.134

106,430

25.259

20,222

126,652

30,059

CAPITOL

Cheltuieli

UL3

pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geotehnic, geologic,topo, dendrologic, hidrologic)

53,674

12,739

10,198

63,872

15,159

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizați.

3,590

0,852

0,000

3,590

0,852

3.3

Proiectare si inginerie

840,898

199,572

159,771

1.000,668

237,491

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție (documentație de atribuire, anunț licitație, comisie evaluare ctc)

103,950

24,671

19,751

123,701

29,358

3.5

Consultanta

582,807

138,319

110,733

693,540

164,599

3.6

Asistenta tehnica (dirigentie de șantier)

195,183

46,323

37,085

232,268

55,125

totai capitoli ji s

1.780,102

422,476

337,537

2.117,639

502,584fc

CAPITOL

Cheltuieli

UL4

jentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

20.790,031

4.934,148

3.950,106

24.740,137

5.871.636

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj - aferente instalațiilor

1.397,340

331,634

265,495

1.662,835

394.644

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.5

Dotări

910,573

216,109

173,009

1.083,582

257,169

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

23.097,944

5.481.890

4.388,609

27.486.554

6.523,449

| CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3.767,053

894,044

715,740

4.482,793

1.063,912

5.1.1

Lucrări de construcții

3.593,053

852,748

682,680

4.275,733

1.014,770

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

174,000

41,296

33,060

207,060

49,142 i

5.2

Comisioane, cote, taxe ( CSC, ISC)

63,203

15,000

0,000

63,203

15,000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (15%)

3.910,446

928,076

742,985

4.653,431

1.104.410

TOTAL CAPITOLUL 5

7.740,702

1.837,119

1.458,725

9.199,427

2.183322

CAPITOL

Cheltuieli

UL6

pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPI I OLUL 6

0.000

o.ooo

0,000

0,000

0,000

••               •••-xsa           -w;;

TOTAL GENERAI.

35.590,446    8.446,765

6.749,494 i 42.339,941

1048,639

I)in care C+M

27.354,782

6.492,176

5.197,409

32.552,190

7.725.689 |

| Durata de realizare (luni)        _____

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 14 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 23 de luni calendaristice.

j Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare (2012)

Rezultat imediat (direct)

Clădire monument istoric Cazino

Clădire, monument istoric, restaurată și modernizată

0

■ 858,38 mp

Sistem de iluminat arhitectural amenajat

0

• 1

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

 • ■  1 rampa acces

 • ■  1 grup sanitar special amenajat

Parc Central monument istoric „Simian Bărnuțiu "

Alei pietonale reabilitate și

modernizate

0

■ 27.705 mp

Zone de acces în parc reabilitate

0

• 18

Rigole de scurgere reabilitate

0

• 2.775 mp

Podețe amenajate (buc.)

0

■ 31

Spațiu verde amenajat

0

■ 87.915 mp

(lard viu plantat pentru delimitarea parcului

0

■ 2.635 ml

Debarcader reabilitat și relocat

0

■ 65,55 mp

Dotări parc înlocuite

0

 • ■  232 bănci

 • ■  176 coșuri de gunoi

 • ■  7 cișmele

 • ■  5 indicatoare și panouri de aflșaj

 • ■  49 stâlpi de limitare auto

Sistem de iluminat public aferent aleilor reabilitat și extins (corpuri de iluminat)

0

- 1

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

■  13 rampe dc acces

Locuri de muncă nou create

0

■ 6

Rezultate induse (indirecte)

Proiecte     care     asigură

sustenabilitatea               și

îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, respectiv

0

- 1

reabilitarea      patrimoniului

cultural național, în cadrul planurilor integrate

Locuitori care beneficiază de implementarea      planurilor

integrate de dezvoltare urbană

0

- 379.705'

Creșterea    numărului    de

turiști/vizitatori                 ai

municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului1 2 3

254.665

• 321.235

Creșterea    numărului    de

servicii cultural-artistice

0

- 1

[ Capacități (în unități fizice și valorice) ___________

Indicatori

supr.m2/ml/ buc

Valoare (lei fara TVA)

Suprafețe verzi, gard viu, podețe

87915 /2635 /31

7.457.220

Alei, rigole, platforme

31880/2775

5.070.944

Accese pentru persoane cu dizabilități în parc

13 din care 5 principale

Bănci

232

488.766

Coșuri de gunoi

176

207.641

Corpuri de iluminat

224

548.972

Cișmele

7

5111

Panouri afisaj

5

5478

Sistem iluminat tip Modullum cu 4 corpuri de iluminat monatc pc stâlp h~9.5m

2

57.044

Corpuri de iluminat arhitectural

136

318.610

Clădire Cazino - fără sistematizare verticală

1293,51

5.571.051

Sistematizare verticală gradină Cazino

2835,76

2.132.376

| Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția


Indicatorii de realizare aferenți obiectivului specific al proiectului sunt:

 • ■  Creșterea cu 1 a numărului de clădiri monument istoric, de categorie B, restaurate și integrate în circuitul public din municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012

 • ■  Creșterea cu 1 a numărului de Parcuri monumente istorice reabilitate și modernizate în municipiul Cluj-Napoca, până în anul 2012

• Creșterea numărului de turiști/vizitatori ai municipiului Cluj-Napoca ca efect al realizării proiectului cu 26,14% de la 254.665, în anului 2008\ la 321.235 în anul 2012, anul integrări obiectivului în circuitul public al municipiului

 • ■  Creșterea cu 1 a numărului de servicii oferite (manifestări cultural artistice în incita clădirii Cazino).

Pe lângă acești indicatori aferenți obiectivului specific, proiectul mai prevede o seric de indicatori de realizare aferenți rezultatelor, dintre care cei ce aduc valoare adăugată proiectului sunt.

 • ■  Locuri de muncă noi create în faza de implementare a investiției

 • •  6 noi locuri de muncă create în faza de implementare a proiectului;

 • ■  Locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției

 • •  16 locuri de muncă menținute în faza de operare a investiției, din care:

 • •  6 noi locuri create;

 • •  IO4 existente.

 • ■  Amenajări speciale pentru facilitarea acccesului persoanelor cu dizabilități:

 • •  2 amenajări speciale pentru persoanele cu dizabilități aferente clădirii Cazino, din care:

 • •  1 rampă de acces

 • •  1 grup sanitar cu dotări speciale

 • •  13 accese in parc, pentru persoanele cu dizabilitati, dintre care 5 accese principale

1

' Populația stabilă a zonei metropolitane Cluj la 1 01 2008, conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Cluj

2

Conform Studiului de Piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central ‘Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca, realizat in perioada iulie-august 2009

3

’ Studiu de piață privind potențialul turistic al ansamblului monument istoric Parc Central ’Simion Bărnuțiu" din municipiul Cluj-Napoca realizat in iulie-august 2009

4

Funcționari publici din cadrul Serviciului Spații verzi și Monumente Istorice, conform H.C.L. nr. 545 din 12 decembne 2009 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizaea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordmea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca