Hotărârea nr. 139/2010

Hotărârea 139/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta P-ţa Gării – B-dul Muncii, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, Ioan Horea Florea. Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghc Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 77642 din 14.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domcniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategic și dezvoltare locală, Direcția Tehnică și Direcția ecoiNr. 139 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 139 / 2010

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

„Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”

Bugetul investiției

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

C)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.500.329,19

1.500.329,19

285.062,55

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

2.854,79

2.854,79

542,41

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.503.183,98

1.503.183,98

285.604,96

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență

tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

1.254.478,26

1.254.478,26

238.350,87

3.4

Consultanță

219.624,84

800.000,00

1.019.624,84

193.728,72

3.5

Asistență tehnică

0,00

1.310.000,00

1.310.000,00

248.900,00

TOTAL CAPITOL 3

219.624,84

3.394.478,26

3.614.103,10

686.679,59

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investi

tia de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

57.370.231,90

57.370.231,90

10.900.344,06

4.2

Dotări de specialitate

1.960,00

47.872,00

49.832,00

9.468,08

TOTAL CAPITOL 4

1.960,00

57.418.103,90

57.420.063,90

10.909.812,14

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

2.883.787,85

2.883.787,85

547.919,69

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.730.272,43

1.730.272,43

328.751,76

5 12

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

1.153.515,42

1.153.515,42

219.167,93

5.2

Cote legale

0,00

848.451,64

848.451,64

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

3.732.239,49

3.732.239,49

547.919,69

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

5.737.023,19

5.737.023,19

1.090.034,41

TOTAL CAPITOL 6

0,00

5.737.023,19

5.737.023,19

1.090.03441

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit,

nformare și publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

95.000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

6.650,21

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

101.650,21

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

221.584,84

72.320.029,92

72.541.614,76

13.621.701,00

Sursele de finanțare

Nr. Crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoare totală a proiectului, din care:

86.163.315,76

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

221.584,84

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

72.320.029,92

c.

TVA

13.621.701,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care:

1.667.985,44

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.446.400,60

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

221.584,84

III

TVA

13.621.701,00

IV

ASISTENTĂ               FINANCIARĂ

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

70.873.629,32

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei)

Valoarea totală a investiției este de 86.163.315,76 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 85.526.664 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 72.118.389 lei cu TVA.

Lei

1 euro = 4,2170 lei

Valoarea totală a investiției cu TVA (devizul general)

85.526.664

20.281.400

Construcții montaj (C+M)

72.118.389

17.101.823

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)

35.963.475,99

33.970.481,74

16.229.358,03

Pondere (%)

41,74%

39,43%

18,84%

C+M cu TVA

28.414.645,30

30.722.433,75

12.981.310,04

Devizul general

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Proiect nr. 47/2009 Modernizarea liniei de tramvai, pe ruta

Piața Gării-Bd.Muncii din Municipiul Cluj-Napoca

în mii lei/mii euro la cursul        4,2170 lei/euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

fara TVA

inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

1.500,329

355,781

285,063

1.785,392

423,380

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,855

0,677

0,542

3,397

0,806

TOTAL CAPITOL 1

1.503,184

356,458

285,605

1.788,789

424,185

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.3

Proiectare și inginerie

1.254,478

297,481

238,351

1.492,829

354,003

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,474

0,380

2,380

0,564

3.5

Consultanță

1.017,625

241,315

193,349

1.210,974

287,165

3.6

Asistență tehnică

1.310,000

310,647

248,900

1.558,900

369,670

TOTAL CAPITOL 3

3.614,103

857,032

686,680

4.300,783

1.019,868

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instala ii

57.370,232

13.604,513

10.900,344

68.270,576

16.189,371

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

49,832

11,817

9,468 |

59,300

14,062

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

57.420,064

13.616,330

10.909,812

68.329,876

16.203,433

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.883,788

683,848

547,920

3.431,708

813,779

5.1.1

Lucrări de construcții

1.730,272

410,309

328,752

2.059,024

488,268

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.153,515

273,539

219,168

1.372,683

325,512

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

848,452

201,198

0,000

848,452

201,198

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.737,023

1.360,451

1.090,034

6.827,058

1.618,937

TOTAL CAPITOL 5

9.469,263

2.245,497

1.637,954

11.107,217

2.633,914

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

72.006,614

17.075,317

13.520,051

85.526,664

20.281,400

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

60.603,688

14.371,280

11.514,701

72.118,389

17.101,823Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultate imediate (directe)

Lungime cale simplă de tramvai reabilitată și modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare a investiției

0

14.186 m

Refacere integrală sistem rutier adiacent liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare

0

370 mp

Strat de uzură drum aferent cale de rulare

0

15.547 mp

Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

1.420 mp

Peroane refugiu pentru pietoni amenajate

2 peroane-refugiu

3 peroane-refugiu

Denuri longitudinale în lungul liniei de tramvai

0

7.774 ml

Spațiu verde amenajat

0

402 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

3

Rampe de acces

Locuri de muncă directe temporare    pe    perioada

implementării proiectului

0

285

Locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului