Hotărârea nr. 138/2010

Hotărârea 138/2010 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-P-ţa Gării, în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, Categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, loan Horea Florea, Florin-Valcntin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila. Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu. Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicolcta Niculescu, Claudiu Petcr Teofil, loan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula. Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 77201 din 13.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabilc din Programul Operațional Regional Axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Art. 2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 77.592.287,71 lei, din care 63.802.201,05 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 1.302.085,74 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 220.775,19 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 12.267.225,73 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală și Direcția economică.

Nr. 138 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)