Hotărârea nr. 137/2010

Hotărârea 137/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-P-ţa Gării, în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, loan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Rcmus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teofil, loan Pop, Adrian Popa, Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 77269 din 13.04.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca” pentru proiectul care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban, indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategic și dezvoltare locală, evaluare proiecte, Direcția tehnică șiJQkgcția economică.

Nr. 137 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.137 /2010

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur - Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca

; Bugetul investiției

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru ach

ziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziționarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.218.605,54

1.218.605,54

231.535,05

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului

0,00

190.371,36

190.371,36

36.170,56

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.408.976,90

1.408.976,90

267.705,61

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asig

urarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.2

Obținere de avize, acorduri, autorizații

0,00

15.000,00

15.000,00

2.850,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

1.128.188,58

1.128.188,58

214.355,83

3.4

Consultanță

197.975,19

800.000,00

997.975,19

189.615,29

3.5

Asistență tehnică

0,00

1.280.000,00

1.280.000,00

243.200,00

TOTAL CAPITOL 3

197.975,19

3.238.188,58

3.436.163,77

652.871,12

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalaț i

0,00

51.325.201,63

51.325.201,63

9.751.788,31

4.2

Dotări de specialitate

22.800,00

32.544,00

55.344,00

10.515,36

TOTAL CAPITOL 4

22.800,00

51.357.745,63

51.380.545,63

9.762.303,67

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizare de șantier

0,00

2.671.138,36

2.671.138,36

507.516,29

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.602.683,00

1.602.683,00

304.509,77

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

1.068.455,36

1.068.455,36

203.006,52

5.2

Cote legale

0,00

760.716,06

760.716,06

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

3.431.854,42

3.431.854,42

507.516,29

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

5.132.520,16

5.132.520,16

975.178,83

TOTAL CAPITOL 6

0,00

5.132.520,16

5.132.520,16

975.178,83

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru aud

t, informare și

publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

95 000,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

35.001,00

35.001,00

6.650,21

TOTAL CAPITOL 7

0,00

535.001,10

535.001,10

101.650,21

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

220.775,19

65.104.286,79

65.325.061,98

12.267.225,73

de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (RON)

I

Valoare totală a proiectului, din care:

77.592.287,71

la.

Valoare neeligibilă a proiectului

220.775,19

I.b.

Valoare eligibilă a proiectului

65.104.286,79

Ic.

TVA

12.267.225,73

II

Contribuție proprie în proiect, din care:

1.522.860,92

ll.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.302.085,74

II.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

220.775,19

III

TVA

12.267.225,73

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

63.802.201,05

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală a investiției este de 77.592.287,71 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 64.790.060,88 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 54,336.861,53 lei cu TVA.

lei

1 euro = 4,2170 la cursul inforeuro din septembrie 2009

Valoarea totală a investiției cu TVA (devizul general)

64.790.060,88

15.364.017,28

construcții montaj (C+M)

54.336.861,53

12.885.193,63

^Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuala a investiției cu TVA (lei)

31.672.287,07

31.010.278,04

14.909.722,60

Pondere (%)

40,8%

40%

19,2%

C+M

24.635.789,65

28.062.815,51

11.962.260,07

Devizul general al investiției

In mii lei/mii euro la cursul InfoEuro 4,2170 lei/euro din septembrie 2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

fara TVA

inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

1.218,606

288,975

231,535

1.450,141

343,880

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

190,371

45,144

36,171

226,542

53,721

TOTAL CAPITOL 1

1.408,977

334,118

267,706

1.676,683

397,601

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

E3

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

15,000

3,557

2,850

17,850

4,233

3.3

Proiectare și inginerie

1.128,189

267,533

214,356

1.342,544

318,365

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0,474

0,380

2,380

0,564

3.5

Consultanță

995,975

236,181

189,235

1.185,210

281,055

3.6

Asistență tehnică

1.280,000

303,533

243,200

1.523,200

361,205

TOTAL CAPITOL 3

3.436,164

814,836

652,871

4.089,035

969,655

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

51.325,202

12.171,022

9.751,788

61.076,990

14483,517

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

55,344

13,124

10,515

65,859

15,618

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

51.380,546

12.184,146

9.762,304

61.142,849

14.499,134

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

2.671,138

633,421

507,516

3.178,655

753,772

5.1.1

Lucrări de construcții

1.602,683

380,053

304,510

1.907,193

452,263

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.068,455

253,369

203,007

1.271,462

301,509

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

760,716

180,393

0,000

760,716

180,393

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.132,520

1.217,102

975,179

6.107,699

1.448,352

TOTAL CAPITOL 5

8.564,375

2.030,916

1.482,695

10.047,070

2.382,516

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

64.790,061

15.364,017

12.165,576

76.955,636

18.248,906

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

54.336,862

12.885,194

10.324,004

64.660,865

15.333,380

i Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Lungime cale simplă de tramvai modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare

0

11.777 m

Suprafață carosabilă refăcută pe porțiunile de drum adiacente liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare

0

630 mp

Strat de uzură drum aferent cale de rulare și trotuare refăcut

0

10.732 mp

Suprafață carosabilă refăcută, ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

5.723 mp

Peroane refugiu pentru pietoni amenajate

5 peroane refugiu

12 peroane refugiu

Drenuri realizate în lungul liniei de tramvai

0

6.032 ml

Rețele de colectare ape pluviale

1334 ml

955 ml

Spațiu verde amenajat

0

3.200 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilităti

0

12 rampe de acces

Locuri de muncă directe tempo-rare pe perioada implementării proiectului

0

240

locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului