Hotărârea nr. 136/2010

Hotărârea 136/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism; beneficiar: Necula Alina; Primăria municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75273/433/12.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001. modificată ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

nr. 4890/253/04.03.2010 - NECULA ALINA;

Amenajare apartament la parter de bloc, str. Izlazului nr. 14;

nr. 62745/304/23.03.2010 - PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA;

Amenajare terase de consumație cu caracter sezonier.

Art. 2 -

dezvoltare urbană.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și


Nr. 136 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)