Hotărârea nr. 135/2010

Hotărârea 135/2010 - Aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism; beneficiară: Asociaţia de proprietari.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizului de oportunitate al

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.75270/43/12.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizul de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

186628/222/04.03.2010 - Consultare pentru oportunitate PUZ - str. Mehedinți- Câmpului

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Contrasemnează:  ecretarul tfiunicipiului, Jr. Aur


Nr. 135 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)