Hotărârea nr. 133/2010

Hotărârea 133/2010 - Aprobare P.U.Z. str. Romul Ladea – str. Borhanciului, pentru parcelare şi reglementări de construire locuinţe şi dotări.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Romul Ladea - str. Borhanciului pentru parcelare și reglementări de construire locuințe și dotări

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Romul Ladea - str. Borhanciului, pentru parcelare și reglementări de construire locuințe și dotări -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 238526 din 09.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal, str. Romul Ladea - str. Borhanciului, pentru parcelare și reglementări de construire locuințe și dotări, beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iuliana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 141781/681 din 17.09.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, str. Romul Ladea - str. Borhanciului, pentru parcelare și reglementări dc construire locuințe și dotări, beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iuliana, în scopul stabilirii reglementărilor necesare parcelării și construirii de locuințe unifamilialc, clădiri pentru dotări/servicii și amenajări pentru bază sportivă.

Prin P.U.Z. se diversifică încadrarea funcțională. în U.T.R. L3c' = locuințe individuale și colective mici cu max. P+2 niveluri situate în noile extinderi și U.T.R. CB.3' = subzonă mixtă de funcțiuni complexe de importanță locală.

Lotizarea în U.T.R. L3c' s-a făcut în parcele cu suprafețe variind între 400 m.p. și 1300 m.p. în partea interioară a ansamblului și spre str Romul Ladea se vor amplasa locuințele unifamiliale, cu P+E+M. în aliniere minimă de 5 m. de la traseul drumului, la min. 3 m. distanță față de limitele laterale și min. 5 m. de la limita posterioară. în U.T.R. CB3’, spre str. Borhanciului, se propune amplasarea unor clădiri cu max. P+4E pentru dotări, servicii și cazare sportivi, retrase la min. 5 m. de la profilul lărgit al acesteia. Baza sportivă va avea teren de fotbal, terenuri de tenis, anexele specifice, parcări și spațiu verde de protecție. Funcțiunea de bază sportivă, considerată oportună și necesară pentru zona de dezvoltare Borhanci, se va înscrie în actele de proprietate și nu va putea fi modificată prin eventuale tranzacționări.

Viabilizarea amplasamentului: drum, rețele, sistematizare verticală, se va realiza cu prioritate de către beneficiarii-investitori, în baza unor proiecte de specialitate, cu respectarea avizelor administratorilor de utilități, a normelor tehnice, juridice și sanitare. în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea drumurilor .

Ocuparea terenului: U.T.R. L3c': P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

U.T.R. = CB3’: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 1,8.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației, până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 141781/681 din 17.09.2009.

Art. 2. - Se atribuie străzii nou create denumirea "Ștefan Ruha".

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 133 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)