Hotărârea nr. 132/2010

Hotărârea 132/2010 - Aprobare P.U.Z. – str. Pădurii, şi a P.U.D. — dotare socială – cămin pentru vârstnici, grădiniţă, aşezământ pentru mame şi nou-născuţi, D+P+2E, str. Pădurii nr. 11; beneficiară: Asociaţia Maghiară a Handicapaţilor Motori.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pădurii

și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare socială - cămin pentru vârstnici, grădiniță, așezământ pentru mame și nou născuți D+P+2E, str. Pădurii nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pădurii și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare socială - cămin pentru vârstnici, grădiniță, așezământ pentru mame și nou născuți D+P+2E, str. Pădurii nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64869 din 09.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pădurii și a Planului Urbanistic de Detaliu - dotare socială - cămin pentru vârstnici, grădiniță, așezământ pentru mame și nou născuți D+P+2E, str. Pădurii nr. 11, beneficiară: Asociația maghiară a handicapaților motori;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 250384/34 din 21.01.2010, Avizul de oportunitate nr. 157085/655 din 03.09.2009, aprobat de Consiliul local prin Hotărârea nr. 441/2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Pădurii și Planul Urbanistic de Detaliu -dotare socială - cămin pentru vârstnici, grădiniță, așezământ pentru mame și nou născuți D+P+2E, str. Pădurii nr. 11, beneficiară: Asociația maghiară a handicapaților motori.

Prin P.U.Z. se propune diversificarea funcțională și încadrarea în UTR CZ = subzonă mixtă de locuințe și dotări situate în afara perimetrului de protecție. în mod special se urmărește realizarea unei extinderi a căminului pentru vârstnici existent și realizarea în plus a unui așezământ pentru mame și copii. Se mențin circulațiile existente.

Indicii urbanistici propuși: POT max. = 35%, CUT max. = 1,37, spații verzi și amenajări specifice = 2412 m.p. (53%).

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea clădirii cu D+P+2E, legată printr-un corp parter de clădirea căminului existent, cu asigurarea distanței de min. 7 m. de la limitele parcelei. Corpul monobloc adăpostește cele două tipuri de funcțiuni adresate vârstnicilor și, respectiv, mamelor și copiilor mici, dar, prin organizarea separată a acceselor dinspre străzile Pădurii și Mircca Eliade și distribuirea interioară a spațiilor, se vor asigura fluxurile funcționale separate și respectarea normelor specifice.

Amenajările exterioare de spațiu verde, de agrement, loc de joacă pentru copii se fac, de asemenea, diferențiat, pentru căminul de vârsnici și, respectiv, căminul pentru copii, în zone diferite ale parcelei. în zona acceselor dinspre străzile limitrofe se vor amenaja platforme de parcare dalate.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației, până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 250384/34 din 21.01.2010.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 132 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)