Hotărârea nr. 130/2010

Hotărârea 130/2010 - Aprobare P.U.D. casă unifamilială S+P+E+M, str. Morii nr. 25; beneficiar: Borz Crăciun

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială P+E, str. Dunării nr. 172

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială P+E, str. Dunării nr. 172 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55850 din 09.04.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Dunării nr. 172, beneficiar: Vereș Eugen;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17073/76 din 28.01.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială P+E, str. Dunării nr. 172, beneficiar: Vereș Eugen, prin care se stabilesc condițiile de amplasare a unei locuințe P+E, în partea posterioară a parcelei, adosată laturii nordice a acesteia, între 2,0 și 5,0 m. de latura estică și 2.2 m. de latura sudică. Față de construcția existentă, se mențin aprox. 20 m. Se asigură acces auto și pietonal direct din str. Dunării și se va amenaja loc de parcare în incintă.

Se mențin indicii urbanistici ai zonei de amplasare; IJ.T.R. L3a: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9 (la P+2E) și 0.6 (la P+E).

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17073/76 din 28.01.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației, până la aprobarea noului

P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 131 din 20 aprilie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)