Hotărârea nr. 129/2010

Hotărârea 129/2010 - Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului general pe anul 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74.986 din 09.04.2010 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2009;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE

Art.1, Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general pe anul 2009 al municipiului Cluj-Napoca. după cum urmează:

 • a) La venituri:

 • - bugetul local, în sumă de 609.073.434 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 52.760.473 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 230.627 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 13.870.238 lei;

 • - veniturile evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 15.478.445 lei.

 • b) La cheltuieli:

 • - bugetul local, în sumă de 608.174.515 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de 52.760.473 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 254.466 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 12.559.140 lei;

 • - bugetul cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 36.046.523 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr. 129 din 20 aprilie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 23 voturi)

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei-

Denumire indicatori

cod

BUGET INIȚIAL 2009

BUGET FINAL 2009

REALIZĂRI /

PLĂȚI

TOTAL VENITURI, din care:

000102

790,000,000

779,054,756

609,073,434

Venituri proprii

4802

583,092,000

553,600,137

396,539,327

1

Venituri curente

0002

663,296.000

666.230,165

566.721,585

A

Venituri fiscale

0003

600.846.000

609.374,000

536.203,441

Al

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

340.500.000

340.500.000

279.995,573

Al.l

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

0

0

0

Al.2

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

340.500.000

340.500.000

279,995,573

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

0402

340,500.000

340.500.000

279.995,573

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

340.000.000

340.000.000

279.518,366

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

500.000

500.000

477,207

A 2

Impozit pe salarii - restante din anii precedenți

0602

0

0

0

A3

Impozite și taxe pe proprietate

0009

52,000,000

57,200,000

56.333,636

Impozite și taxe pe proprietate

0702

52.000,000

57,200.000

56.333,636

Impozit și taxă pe clădiri

070201

46,000,000

46.000.000

45.502.172

Impozit și taxă pe teren

070202

6.000.000

6,200.000

5.471,211

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

0

5,000.000

5,360,228

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

0

0

25

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

207.696,000

211,024.000

199,297.835

Sume defalcate din TVA

1 102

174.891.000

178,219.000

175,202.428

Sume defalcate din TVA pentru finațarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

110202

174,769.000

163,979,000

162,924,219

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

110205

0

0

0

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

122.000

14,240,000

12,278,209

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

1202

4.000.000

4,000,000

2,347.872

Taxe pe servicii specifice

1502

1.200.000

1,200,000

640,691

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

1602

27,605.000

27.605.000

21.106.844

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.600,000

15,600,000

15,599.874

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

12.000.000

12,000,000

5,502.881

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

160250

5.000

5,000

4.089

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

650.000

576,397

C

Venituri nefiscale

0012

62.450.000

56.856,165

30,518,144

CI

Venituri din proprietate

0013

46,000.000

36.906,165

13,148,039

Venituri din proprietate

3002

46.000.000

36,906.165

13.148,039

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

300201

0

106,165

106.164

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

46.000.000

36.800,000

13,041,875

C2

Vânzări de bunuri și servicii

0014

16.450,000

19,950.000

17.370.105

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3302

1.150.000

1,150,000

980.865

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

2.800.000

2,800.000

2,063.213

Amenzi, penalități și confiscări

3502

10.000.000

10,000,000

7,632,430

Diverse venituri

3602

2.500.000

6,000.000

6,580,660

Donații și sponsorizări

3702

0

0

112.937

II

VENITURI DIN CAPITAL

0015

94,687,000

65,588,972

5,133,107

IV

SUBVENȚII

0017

32,017,000

47,235,619

37,218,742

Subvenții de la bugetul de stat

4202

31,517,000

46.735.619

37.027.254

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

420201

0

3.984.000

3.819,575

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

461.000

16.050.000

7.000,455

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

964.000

3.552.000

3.552,000

Finațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

28.035,000

18.000.000

17,916,400

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

420233

1.400,000

1,400,000

1,305,977

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

57.000

67.199

66,388

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou născuți

420236

600,000

600.000

453,050

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

420237

0

792,000

623,000

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

420241

0

2,290,420

2.290,409

Subvenții de la alte administrații

4302

500,000

500,000

191,488

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj caătre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă

430204

500.000

500.000

191,488

1

CHELTUIELI - total, din care:

TOTAL

790,000,000

779,054,756

608,174,515

Autorități publice și acțiuni externe

5102

94,050,000

76,766,000

57,621,002

- cheltuieli de personal

5102.10

25,000,000

25,000,000

21.070,551

- bunuri și servicii

5102.20

45.655.260

44,703,969

33,762,408

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

5102.56

370.000

770,000

8.994

- cheltuieli de capital

5102.70

21.908.000

5,224,000

1.712,47.3

- rambursări de credite interne

5102.8102

1,1 17,000

1.117.000

1,115,546

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

5102.85

-260

-48,969

-48.970

2

Alte servicii publice generale

5402

4,185,000

3,785,000

2,536,802

- cheltuieli de personal

5402.10

2,300,000

2,300.000

1.642.836

- bunuri și servicii

5402.20

1,385,000

1.485,000

893.966

- fonduri de rezervă

5402.50

500.000

0

0

Din total capitol:

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

540205

500.000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

540210

2,415.000

2.515.000

1.663.548

Alte servicii publice generale

540250

1.270.000

1,270,000

873.254

3

Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi

5502

14,650,000

13,150,000

13,014,407

4

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

5602

20,000

15,000

14,221

- transferuri între unități ale administrației publice

5602.51

20.000

15,000

14,221

Din total capitol:

Transferuri din bugetele locale pentru sănătate

560209

20,000

15.000

14,221

5

Ordine publică și siguranță națională

6102

10.430,000

10,430,000

8,691,464

- cheltuieli de personal

6102.10

7,080.000

7.000.000

5.846,459

- bunuri si servicii

6102.20

3,190,000

3.270,733

2.845,738

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6102.56

100,000

100.000

0

- cheltuieli de capital

6102.70

60.000

60.000

0

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6102.85

0

-733

-733

Din total capitol:

Poliție comunitară

61020304

10,250.000

10,170.000

8,639,966

Protecție civilă

610205

180.000

260.000

51,498

6

învățământ

6502

226,709,000

217,221,804

200,680,471

- cheltuieli de personal

6502.10

163.694.000

152,904,000

152,129.943

- bunuri și servicii

6502.20

44.975,425

44,126.909

33.694.438

- proiecte cu finanțare din fonduri externe

6502.56

0

1.696,000

809,393

n&a&lnțffabitală

6502.57

5,000.000

5.000,000

3,601.783

- burse

6502.59

1,380,000

1,380,000

966.909

- cheltuieli de capital

6502.70

11.669,000

12,366,000

9,729,110

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6502.85

-9,425

-251,105

-251,105

7

Sănătate

6602

5,494,000

7,138,750

5,233,260

- cheltuieli de personal

6602.10

1,500,000

2,394.580

2.243,239

- bunuri și servicii

6602.20

1.585,000

1.747.170

1,517,018

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6602.56

0

847.000

447,202

- cheltuieli de capital

6602.70

2.409.000

2,150,000

1,025.801

Din total capitol:

Spitale generale

66020601

.3,874.000

4.662.000

2.938,003

Servicii de sănătate publică

660208

1,620,000

2.476,750

2.295,257

8

Cultură, recreere si religie

6702

42,889.000

35,936,700

28,153,312

- cheltuieli de personal

6702.10

900.000

900.000

419,534

- bunuri și servicii

6702.20

24.720.000

26,141,755

23.889,198

- transferuri între unități ale administrației publice

6702.51

600.000

456.700

450.156

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

6702.56

662.000

647.821

- cheltuieli de capital

6702.70

16.669,000

7,777.000

2.747,359

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6702.85

0

-755

-756

Din total capitol:

Casa de cultură

67020306

600,000

456,700

450.156

Servicii recreative și sportive

670205

25,620.000

27.041.000

24,307,976

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

670250

16,669,000

8.439.000

3,395,180

9

Asigurări și asistență socială

6802

51,907,000

53,104,335

47,756,393

- cheltuieli de personal

6802.10

29,213,000

30,503,000

29,342,636

- bunuri și servicii

6802.20

8.669.000

9,131,859

8,572,232

- transferuri între unități ale administrației publice

6802.51

1,600.000

1,600.000

1,371,305

- alte transferuri

6802.55

0

71,200

0

- proiecte cu finanțare din fonduri externe

6802.56

452,000

452,000

0

nQgțgfthțffâbifală

6802.57

8,157.000

7,667.000

6,903.701

- cheltuieli de capital

6802.70

3.816.000

3.831,000

1,748.759

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6802.85

0

-151,724

-182.240

Din total capitol:

Asistență socială în caz de invaliditate

68020502

23.009,000

25,799,000

25,097,763

Asistență socială pentru familie și copii

680206

2.800,000

2,730,000

2,375,878

Creșe

680211

12,539,000

12,870.000

10,317,402

Ajutor social

68021501

327,000

357,000

347,664

Cantine de ajutor social

68021502

5.O5O.OOO

4,850.000

4,091.794

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

680250

8.182.000

6,498.335

5,525.892

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7002

68,452,000

90,517,607

38,393,916

- bunuri și servicii

7002.20

17.474.566

22,201,048

15.836.875

- transferuri între unități ale administrației publice

7002.51

0

11,600.000

0

- alte transferuri

7002.55

880,000

26,580.000

9,658.881

- cheltuieli de capital

7002.70

48,026,000

28.359,000

11,143.335

- rambursări de credite interne

7002.8102

2.124.000

2,124,000

2,123,546

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

7002.85

-52,566

-346.441

-368,721

Din total capitol:

Locuințe

700203

4.815,000

3.300,000

2,110.010

Iluminat public și electrificări rurale

700206

19,817.000

18.835,000

14,227.716

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

700250

43.820.000

68.382,607

22,056.190

11

Protecția mediului

7402

45,084,000

39,504,000

32,087,383

- bunuri și servicii

7402.20

30.982,000

34.552.000

32,016,281

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

7402.56

0

1,660,000

0

- cheltuieli de capital

7402.70

14.102,000

3,292,000

71.102

12

Combustibili si energie

8102

64,164,000

71,648.000

63,757,425

- subvenții

8102.40

60.499,110

56,499.110

51,438,671

- transferuri între unități ale administrației publice

8102.51

0

5,000.000

5.000.000

- alte transferuri

8102.55

3.813,000

588.000

535.428

- cheltuieli de capital

8102.70

0

9,709.000

6,931.437

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8102.85

-148.110

-148,110

-148.111

13

Transporturi

8402

161,966,000

159,837,560

110,234,459

- bunuri și servicii

8402.20

70.197.000

88.697,000

65,321,909

- subvenții

8402.40

25.000.000

24,000,000

19,834,423

- alte transferuri

8402.55

8.240.000

9,480,000

8,317,000

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

8402.56

0

6,514,000

784.187

- cheltuieli de capital

8402.70

54,949,000

29.136,000

13.967,288

- rambursări de credite

8402.81

3,580.000

3,580,000

3,579,092

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8402.8501

0

-1.569,440

-1.569,440

Din total capitol:

Transport în comun

84020302

33,240,000

36,750,560

27,366,170

Străzi

84020303

128,726.000

123,087.000

82.868,289

EXCEDENT/DEF1CIT

9802

0

0

898,919
EXECUȚI A BUGETULU I ÎMPRUMUTURI LOR INTERNE PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei-

Nr.crt.

Denumire indicatori

Cod

BUGET INIȚIAL 2009

BUGET

FINAL 2009

REALIZĂRI / PLĂȚI

1

CREDITE INTERNE

5007

83,908,000

89,708.000

52,760,473

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

83,908.000

89,708.000

52.760.473

ACTIVE NEFINANCIARE

71

83,908,000

89,708.000

52,760.473

1

Autorități publice

5107

5,050.000

1.404.000

1.403,213

Active nefinanciare

71

5.050,000

1,404.000

1,403,213

2

învățământ

6507

12,546.000

1,741,000

717,348

Active nefinanciare

71

12,546,000

1.741.000

717,348

3

Cultură, recreere și religie

6702

0

0

0

Active nefinanciare

71

0

0

0

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7007

8,500,000

33,676.000

22,943.691

Active nefinanciare

71

8,500.000

33.676.000

22,943.691

5

Transporturi

8407

57,812.000

52,887,000

27,696,221

Active nefinanciare

71

57,812.000

52.887.000

27,696.221

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei -

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

BUGET

INIȚIAL 2009

BUGET FINAL 2009

REALIZĂRI / PLĂȚI

1

VENITURI TOTALE

■0108

3,000,000

420,000

230,627

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

3,000,000

420,000

254,466

1

Autorități publice

5108

2,310,000

0

0

Bunuri și servicii

20

2,310,000

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

6108

400,000

0

0

Bunuri și servicii

20

400,000

0

0

3

învățământ

6508

190,000

220.000

105,528

Cheltuieli de personal

10

46,580

4.380

3,331

Bunuri și servicii

20

143,420

214,120

101,279

Rambursări de credite

81

0

1,500

918

4

Asigurări și asistență socială

6808

100.000

200.000

148,938

Bunuri și servicii

20

100,000

200,000

148,938

EXCEDENT. DEFICir

9802

0

0

-23,839

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

BUGET

INIȚIAL 2009

BUGET FINAL 2009

REALIZĂRI /PLĂȚI

I

VENITURI TOTALE

0110

10,800,000

32,256.700

13,870,238

1

Venituri curente

0010

10,200,000

20.200,000

13,420.082

2

Subvenții pentru instituții publice

4310

600.000

12,056,700

450,156

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

10,800.000

32,256,700

12,559,140

1

învățământ

6510

8,500.000

16.000.000

11.177.047

2

Cultură, recreere și religie

6710

800,000

656,700

504.794

- Casa municipală de cultură

67100306

800,000

656,700

504.794

3

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

7010

1.500.000

15.600.000

877,299

- Serviciul Administrare parcări

701050

1.500.000

15,600.000

877,299

EXCEDENT/DEFICIT

9802

0

0

1,311,098

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 PE CAPITOLE, SUBC APITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

- lei-

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

BUGET INIȚIAL 2009

BUGET FINAL 2009

REALIZĂRI /PLĂȚI

1

VENITURI IOTAL

0111

45,742,000

70,421,861

15,478,445

1

Taxe speciale

361106

300,000

300.000

139.026

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1,000,000

1.000.000

876,579

3

Fond de rulment

361110

28.959,861

28.959,861

976,490

4

Alte venituri

361150

15,482,139

40,162.000

13,486.350

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

45,742,000

70,421.861

36,046,523

1

Autorități publice

51.11

1.150.000

700.000

270.634

- bunuri și servicii

20

1.050,000

600,000

186.905

- active nefinanciare

71

100.000

100.000

83,729

2

Cultură, recreere

67.11

2.338.000

2,338.000

705.000

- active nefinanciare

71

2.338.000

2,338,000

705,000

3

Asigurări și asistență

68.11

0

764,000

0

- cheltuieli de personal

10

0

66,000

0

- bunuri și servicii

20

0

142,000

0

- active nefinanciare

70

0

556,000

0

4

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.11

14,412.000

40.075,000

14,241,347

- active nefinanciare

71

14.412.000

40,075,000

14.241,347

5

Protecția mediului

74.11

300,000

300.000

177,989

- active nefinanciare

"1

300.000

300.000

177,989

6

Acțiuni generale economice, și de muncă

80.11

2,500,000

0

0

- active nefinanciare

71

2,500.000

0

0

7

Transporturi

84.11

25.042.000

26,244.861

20,651,553

- active nefinanciare

71

25,042.000

26.244.861

20.651,553

EXCEDENT. DEFICIT

9802

0

0

-20.568.078