Hotărârea nr. 128/2010

Hotărârea 128/2010 - Stabilirea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluţii „Stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania”.

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluții

“Stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului premiilor care urmează să lîe acordate la concursul de soluții “Stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania" - proiect din inițiativa primarului:

Analizând referatul nr. 67761/30.03.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate la concursul de soluții “Stabilirea teniei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea unui concurs de soluții in vederea “Stabilirii temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania "

Art. 2. Se aprobă cuantumul premiilor ce se vor acorda la concursul de soluții “Stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultura! Transilvania ", după cum urmează:

  • •  premiul 1 - 15000 lei;

  • •   premiul II - 5000 lei:

  • •   premiul III - 3000 lei.

Sumele cuprind toate taxele. Numărul maxim de candidați câștigători este 3( trei).

Art, 3. - Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca cu desemnarea membrilor juriului, conform art. 71 din ILG. nr. 925/2006 modificată și a ari. 138 alin. 2 din O.IJ.G. nr. 34/2006 modificată, prin dispoziție.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Juriul. Direcția urbanism și dezvoltare urbană. Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 128 din 30 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)