Hotărârea nr. 127/2010

Hotărârea 127/2010 - Aprobarea efectuării demersurilor necesare identificării de terenuri în zona Pata-Rât în vederea achiziţionării sau efectuării unor schimburi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării demersurilor necesare identificării de terenuri in zona Pata-Rât, în

vederea achiziționării sau efectuării unor schimburi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare identificării de terenuri în zona Pata-Rât. în vederea achiziționării sau efectuării unor schimburi -proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 59634 din 19.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea efectuării demersurilor necesare identificării de terenuri în zona Pata-Rât. în vederea achiziționării sau efectuării unor schimburi:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 1. 39 al 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare identificării de deținători de teren în zona Pata-Rât. în vederea achiziționării sau efectuării unor schimburi cu terenuri aliate in patrimoniul municipiului. în scopul mutării persoanelor care locuiesc ilegal pe str. Cantonului și pe str. Coastei, fală de care sunt reclamații ale cetățenilor din zonă.

La baza achiziționării sau schimburilor de teren vor sta documentații topo-cadastrale și rapoarte de evaluare întocmite de persoane autorizate. Acestea vor fi analizate de către evaluatorul autorizat, angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Rapoartele de evaluare și eventualele obiecțiuni formulate de evaluatorul autorizat, angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului vor fi supuse atenției Comisiei 1 pentru buget-finanțe. ordine publică și protecție civilă a consiliului și trimiterii spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-conlencios.


Nr. 127 din 30 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)