Hotărârea nr. 126/2010

Hotărârea 126/2010 - Alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru efectuarea de reparaţii, construcţii, achiziţionarea de aparatură medicală şi servicii de medicină dentară la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.000.000 de Iei de la bugetul local pe anul 2010 pentru efectuarea de reparații, construcții, achiziționarea de aparatură medicală și servicii de medicină dentară la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 Ici de la bugetul local pe anul 2010 pentru efectuarea de reparații, construcții, achiziționarea de aparatură medicală și servicii de medicină dentară la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina. Chira Manucl. ('soma Botond. Florea loan Horea, Gliga f lorin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Rcmus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin. Molnos I.ajos. Niculescu Nicolcta. Pânlea Petru lacob. Peter Tcofil Claudiu. Nistor Nicolae. Pop loan, Popa Adrian, Popa L.iviu, Rațiu Radu Florin. Sandu Mihai. Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan. Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 49.893/461/22.03.2010 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru efectuarea de reparații, construcții, achiziționarea de aparatură medicală și servicii de medicină dentară la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 1.700.000 de Iei de la bugetul local pe anul 2010. cap.5102.20. pentru efectuarea de reparații, construcții și achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se alocă suma de 300.000 lei. UMF „Iuliu Hațieganu”, pentru asigurarea unor servicii de medicină dentară pentru persoane defavorizate, conform Protocolului nr. 11928/2009.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.
/ Jr- Auron

T' • • v v


Nr. 126 din 30 martie 2010 (I lotârârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXĂ la Hotărârea nr. 126/2010

privind sumele de bani alocate pentru efectuarea dc reparații, construcții și achiziționare de aparatură medicală la spitalele din municipiul Cluj-Napoca.

prin finanțare nerambursabilă, în 2010

Spitalul

Natura alocării/lucrări

Suma alocată

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE

URGENȚĂ

CLINICA DE NEUROCHIRURGIE

CLINICA MEDICALĂ I

CLINICA MAXILO-FACIALĂ11

CLINICA DE OFTALMOLOGIE

CLINICA DE DERMA TOLOGIE

CLĂDIRE PALAT

CLINICA DE RADIOLOGIE

CLINICA ORI.

CLINICA DE GINECOLOGIE-NEONATOLOGIE

CLINICA DE MEDICINA MUNCII

INCINTA ȘI CURTE SPITAL

Bloc operator/Comp. Sterilizare Terapie medicală /coronariană Reabilitare și modernizare Construcții și instalații

Lucrări de renovare

Amenajare centrală termică Reabilitare centru de imagistică Reabilitare saloane

Amenajare pod: achiziții monitoare

Reparații și igienizare Asfaltare; toaletizare copaci

800.000 lei

300.000 lei

50.000 lei

70.000 lei

40.000 lei

30.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

30.000 lei

100.000 lei

30.000 lei

50.000 lei

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE II

Achiziții aparatură medicală

300.000 lei

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „O. FODOR”

SECȚIA CHIRURGIE III-MEDICALĂ III

SECȚIA CHIRURGIE /

Reparații curente și igienizări Reabilitări

350.000 lei

150.000 lei

200.000 lei

INSTITUTUL INIMII „NICULAE STĂNCIOIU”

Amenajări interioare, covor antistătic, tâmplar ie PVC

200.000 lei

SPITALUL CLINIC CER CLUJ-NAPOCA

Lucrări de renovare a fațadei și a gardului

50.000 lei

TOTAL SUME ALOCATE SPITALE

1.700.000 lei