Hotărârea nr. 125/2010

Hotărârea 125/2010 - Alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcţie şi renovare, precum şi pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, în perioada ianuarie-decembrie anul curent, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.520.00(1 de Ici de la bugetul local pc anul 2010 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcție .și renovare, precum .și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, în perioada ianuaric-dcccmbric a.c., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.520.000 de lei de la bugetul local pc anul 2010 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca. în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase, în perioada ianuaric-dcccmbric a.c.. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastasc Claudia. Călăniciu Steluța Guslica. Chiorean Brîndușa Alina. Chira Manuel, Csoma Botond. Florea loan Horea, Gliga Florin-Valenlin, Irsay Miklos, I.aszlo Attila, I.ăpușan Remus Gabriel. Marcu Valtăr. Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos. Niculescu Nicoleta. Pântea Petru lacob. Peter Teofil C’laudiu. Nistor Nicolae. Pop loan. Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin. Sandu Mihai. Somogyi Gyula, Suciu Marcclus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan, Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 49899 din 09.03.2010 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 1.520.000 de lei de la bugetul local pc anul 2010 cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase. în perioada ianuarie-decenibrie a.c.. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă alocarea sumei de 1.520.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010, cap.5102.20, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca. în vederea continuării lucrărilor de construcție și renovare la obiective din municipiul Cluj-Napoca, precum și pentru organizarea unor manifestări cultural-religioase în municipiul Cluj-Napoca. în perioada ianuaric-decembrie a.c.. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează: ortodox 1.038.000 de lei. din care 500.000 lei Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Petru și Pavel" Mănăștur; greco-catolic - 100.000 de lei; romano-catolic 90.000 de lei; reformat 183.000 de lei, din care, 20.000 lei în favoarea Institutului teologic Protestant; unitarian - 31.900 de lei; lutheran 2.250 de lei; mozaic 1.050 de lei; alte culte legal recunoscute - 73.800 de lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 125 din 30 manie 2010 (1 lotărârca a fost adoptată cu 23 voturi)


PREȘEDINT