Hotărârea nr. 123/2010

Hotărârea 123/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului şi a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAŞUL COMOARÃ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 – dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O TÂRARE

privind modificarea Hotărârii nr. 78/2(110 (aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabilc* din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ. CLUJ-NAPOCA'*. în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare. în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61499/ 23.03.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ. CLUJ-NAPOCA”. în vederea atragerii de fonduri nerambursabilc din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major de intervenție 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare. în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Operațiunea -Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 78/2010. în sensul diminuării bugetului proiectului, de la 998.042.25 lei. la 997.322.55, din care 822.042.33 Ici reprezintă suma solicitată în cadrul programului. 16.776,37 lei reprezintă cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile și 158.503.55 lei valoarea I VA. cheltuială neeligibilă.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală, evaluare proiecte, Serviciul Turism și Muzeul de Speologie și Direcția economică.

Nr. 123 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)