Hotărârea nr. 122/2010

Hotărârea 122/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 123/2009 (aprobarea componenţei consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. şi R.A.D.P. Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 123/2009 (aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A. L. R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 123/2009 (aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T., R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57.885 din 18.03.2010 al Serviciului Relații cu consiliul, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 123/2009 (aprobarea componenței consiliilor de administrație ale regiilor autonome de subordonare locală: R.A.T.. R.A.T.U.C. și R.A.D.P. Cluj-Napoca);

Urmare Adresei nr. 6610/30.09.2009. prin care domnul Mihai Tea ha își prezintă demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca. din partea P.N.L. și a Adresei nr. 216.070/3/30.10.2009. din partea P.N.L., prin care desemnează în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca. pe domnul Andrei Dandoș, precum și a C'.V. -ului domnului Andrei Dandoș;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 123/2009. în sensul înlocuirii domnului Mihai Teaha. membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca. cu domnul Andrei Dandoș.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca. Serviciul Relații cu consiliul și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.