Hotărârea nr. 121/2010

Hotărârea 121/2010 - Aprobarea acordării gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, asistenţi personali, precum şi pentru însoţitorii acestora.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTÂRÂ RE

privind aprobarea acordării gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, asistenți personali, precum și pentru însoțitorii acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, asistenți personali, precum și pentru însoțitorii acestora - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56785 din 23.03.2010 al Direcției de asistență socială prin care se propune acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, asistenții personali, precum și pentru însoțitorii acestora, conform solicitării lor și a listelor structurate pe categorii de solicitanți. întocmite de către Direcția de asistență socială;

în temeiul prevederilor Legii nr. 448/2006 privinc protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru următoarele categorii de solicitanți. conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului local, după cum urmează:

1

Categorie solicitanți

Tip abonament

1.

persoane cu handicap grav

Nominal

2.

persoane cu handicap accentuat

Nominal

o

3.

asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

Nominal

4.

asistenți personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Nominal

5.

însoțitori ai persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora

Nenominal

6.

însoțitori copii cu handicap accentuat. în prezenta acestora

Nenominal

7.

însoțitori adulți cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora

Nenominal

Art.2 - Abonamentele se acordă în baza solicitării persoanelor vizate și a listelor structurate pe categorii de solicitanți. întocmite lunar de către Serviciul Asistența persoanelor cu nevoi speciale din cadrul Direcției de asistență socială,

Art. 3 Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T .U.C. Cluj-Napoca se face din bugetul Direcției de asistență socială. în baza facturilor emise de transportator.

Art 4 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri iși încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 3/2007 și Hotărârea nr. 301/2008.

Art.5- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de asistență socială și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.Nr. 121 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cil 23 voturi)