Hotărârea nr. 120/2010

Hotărârea 120/2010 - Aprobarea Regulamentului de comerţ stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62160/45 L2//23.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Ordonanței nr. 99'2000 privind comercializarea produselor și serviciilor dc piață, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002, ale Hotărârii nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale 1I.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice și ale Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 213/1998. modificată, ale O.U.G. nr. 34/2901 și ale H.G. nr. 925/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Â R Ă Ș T E:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind activitatea dc comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu întocmirea documentației privind atribuirea contractului de închiriere a unor terenuri destinate amplasării de chioșcuri, gherete și tonete pe raza municipiului (’ uj-Napoca.

Art.3. Cu dala adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 203/2001.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția urbanism și dezvoltare urbană. Direcția tehnică, Direcția Poliția comunitară și Direcția economică.

Nr. 12o din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată

cu 23 voturi)

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 120/2010


CLUJ-NAPOCA

R E G U L A M E N T

privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.l. (1) Prezentul regulament stabilește modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Regulamentul este întocmit în baza prevederilor următoarelor acte normative:

 • •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002;

 • •  Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • •  Hotărârea Consiliului local Cluj Napoca nr. 383/2007 privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism avizul nr. 8702/06.06.2007 referitor la amenajarea teraselor pe domeniul public:

 • •   Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 • •   Hotărârea Consiliului local Cluj-Napoca nr. 170/2009 privind reglementarea activității de comerț stradal, desfășurată la gherete, tonete. panouri publicitare mobile, suporți ctc;

 • •   Legea nr. 50/1991. republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • •   Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;

 • •   Legea nr. 60/1991. republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

 • •   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice.

Art.2. Prin comerț stradal, în sensul prezentului regulament, se înțelege activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare în standuri, gherete, chioșcuri, tonete, terase și alte obiecte de mobilier stradal amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, pe o perioadă determinată. în locuri aprobate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Capitolul 'I. Definiții

Art.3. în sensul prezentului regulament termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

Tonetă - tarabă, stand mic la care se vând flori, legume, fructe ele.:

Chioșc - construcție mică, prevăzută cu o fereastră mobilă, prin care sunt vândute ziare, reviste, cărți, țigări etc.:

Ghereta - construcție din materiale ușoare, amplasată in regim provizoriu și demontabil unde sunt vândute produse alimentare și nealimcntare;

Terasă de alimentație publică - un loc special amenajat, cu mese pentru servirea consumatorilor cu produse de alimentație publică:

Dozator - aparat standardizat destinat comercializării de suc. cafea, lapte. înghețată, pop corn etc..

Vitrină frigorifică, ladă frigorifică - aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor.

Capitolul III. Autorizarea activității de comerț stradal

Art.4. Activitatea de comerț stradal pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca se desfășoară de către comercianți persoane fizice sau juridice în baza contractului de închiricrc/abonamentului de comerț stradal pentru terenul proprietate publică sau privată a municipiului Cluj-Napoca ocupat de mobilierul stradal. La baza contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal va sta dispoziția primarului, acordul primarului exprimat în baza Legii nr. 60/1991, republicată sau certificatul de urbanism, după caz. In cazul în care este necesară eliberarea autorizației de construire în baza Legii nr. 50/1991, republicată, contractul de închiriere va fi obținut anterior emiterii autorizației de construire.

Art.5. (I) în vederea eliberării contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal, comercianții vor depune la Primăria municipiului Cluj-Napoca un dosar plic, cu următoarele documente (în copie xerox):

 • a) cerere lip în original cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită eliberarea contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal:

 • b) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile;

 • c) actele de constituire a persoanei fizice autorizale/persoanei juridice:

 • d) plan de situație, cu încadrarea în zonă a amplasamentului solicitat la scara 1:500;

 • e) certificat de atestare fiscală, eliberat de către Direcția de impozite și taxe locale, care să ateste achitarea obligațiilor fiscale.

(2) Pentru prelungirea contractului de închiriere este necesar acordul Consiliului local și sunt necesare actele precizate la pct. (1) lit. a), b). c) și certificatul de urbanism pentru amplasarea mobilierului, unde este cazul, conform Legii nr. 50/1991. republicată.

Art.6. Eliberarea contractelor de închiriere/abonanientelor de comerț stradal de către autoritatea administrației publice locale se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament și a prevederilor legale în vigoare.

Art.7. (1) Este interzisă cedarea folosinței spațiilor și a amplasamentelor aprobate pentru desfășurarea activității de comerț stradal pe domeni.il public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Activitatea de comerț stradal va fi desfășurată de către titularul contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal.

Art.8. (1) Comisia tehnică de urbanism și de amenajare a teritoriului va stabili. în baza inventarului întocmit de Direcția Poliția Comunitară, amplasamentele pe care este permisă desfășurarea de activități comerciale pe domeniul public și privat al municipiului, in termen de 6 luni de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Pe raza municipiului Cluj-Napoca amplasamentele aprobate de Comisia tehnică de urbanism și de amenajare a teritoriului vor fi scoase la licitație publică cu strigare potrivit procedurii ce urmează a fi adoptată printr-o hotărâre ulterioară.

în zona protejată, modelele de mobilier stradal vor fi stabilite de către Comisia tehnică de urbanism și de amenajare a teritoriului.

în cartierele municipiului, cu excepția zonei protejate, sunt acceptate următoarele tipuri de mobilier stradal:

 • - tonete și chioșcuri al căror model va fi stabilit prin caietul de sarcini al licitației;

 • -   gherete cu dimensiuni cuprinse între 6 mp. și maxim 18 mp., construite integral din tâmplărie PVC și aluminiu.

Obiectele de mobilier comercial stradal, care se află pe locații neaprobate de Comisia tehnică de urbanism și de amenajare a teritoriului sau care aparțin altui comerciant decât adjudecatarul licitației ori care nu respectă modelul aprobat sau prevăzut în caietul de sarcini al licitației, vor fi îndepărtate de proprietarii acestora în termen de maxim 7 zile ce la primirea somației, pe propria cheltuială sau. în caz de refuz, eliberarea amplasamentului va fi realizată de către RADP. cu recuperarea cheltuielilor aferente de la proprietarul mobilierului de comerț stradal.

 • (3) Adjudecatarii licitațiilor organizate conform prevederilor al. (1) vor face demersurile necesare pentru obținerea documentațiilor de urbanism conform Legii nr. 50/1991. republicată.

La emiterea autorizației de construire. Direcția Urbanism și dezvoltare urbană poate face observații referitoare la dimensiunile, formatul și estetica mobilierului existent.

 • (4) Pe lângă mijloacele cerute de legis.ația în vigoare pentru aducerea la cunoștință publică a prezentului regulament. Primăria municipiului Cluj-Napoca va notifica în scris toți actualii titulari ai amplasamentelor care vor fi licitate în vederea prezentării la licitație.

Art. 9. Prin excepție de la procedura licitației publice cu strigare, pot fi eliberate contracte de închiriere sezonieră pentru desfășurarea activităților de alimentație publică la terase provizorii. în următoarele condiții:

 • -  să facă dovada deținerii unui spațiu comercial cu destinație de alimentație publică la o distanță de maxim 20 m; spațiul comercial va deține acord de funcționare și grup social propriu:

 • -  amplasamentul să aibă certificat de urbanism și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism:

 • -  societatea comercială să prezinte toate documentele prevăzute la art. 5 al. (1).

Autorizațiile de construire sunt emise anual. Contractele de închiriere sunt întocmite pe perioada sezonieră (valabilitatea autorizației de construcție), iar tarifele sunt stabilite de comisia de prețuri și tarife din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Terasele vor fi mobilate respectând prevederile Hotărârii nr. 383/ 2007.

Art. 10. Amplasamentele vor fi selectate astfel încât să nu perturbe traficul rutier și pietonal, să nu afecteze spațiile verzi și zonele cu monumente istorice sau arhitecturale.

Art. 11. Vor tî emise abonamente de comerț stradal la ocazii speciale (sărbători religioase, festivaluri, sărbători populare, târguri), pentru comercializarea de produse specifice, precum și în cazul comercializării produselor agricole de sezon. în limita amplasamentelor aprobate prin dispoziție a primarului sau prin acordul primarului exprimat în baza Legii nr. 60/1991. republicată, pe o perioadă care nu va depăși 4 luni in cursul unui an calendaristic.

Art. 12. Eliberarea acordurilor pentru spectacole, manifestări promoționale. publicitare, culturale sau sportive va fi făcută pe o perioadă care nu va depăși 30 de zile, după obținerea prealabilă a aprobărilor prevăzute de lege.

Art. 13. Este permisă autorizarea pe raza municipiului Cluj-Napoca a autovehiculelor de tip comercial destinate comercializării de produse alimentare, cu condiția ca acestea să dețină toate avizele și autorizațiile impuse de legislația sanitară în vigoare, precum și avizul Comisiei municipale de sistematizaic a circulației.

Art. 14. Este interzisă amplasarea cu scopul de a desfășura activități de comerț, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. a rulotelor de orice tip. precum și desfășurarea următoarelor activități: casă de amanet, jocuri de noroc și comercializarea de substanțe interzise prin lege sau nocive pentru sănătate, sau confecții. încălțăminte de tip second hand. iar pentru zona protejată și alte destinații stabilite de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 15. Comercianților care au debite sau amenzi contravenționale neachitate nu li se vor mai prelungi abonamentele de comerț stradal sau contractele de închiriere pentru teren, până la achitarea tuturor obligațiilor financiare față de Primăria municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 10 de zile de la notificare. In caz contrar, acestea vor fi reziliate.

Art. 16. Pentru terenul ocupat în baza contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal, sunt percepute taxele datorate de persoanele fizice și juridice care ocupă temporar sau permanent locurile publice, conform legislație: în vigoare. Cuantumul laxelor este stabilit în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Capitolul IV. Obligațiile comercianților care desfășoară activități de comerț stradal

Art.17. Comercianții care desfășoară activități de comerț stradal au următoarele obligații:

 • I. Să desfășoare activități de comerț stradal cu respectarea normelor privind:

 • 1.  igiena și sănătatea publică:

 • 2.  protecția consumatorilor;

 • 3.  proveniența și calitatea mărfurilor;

 • 4.  utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate:

 • 5.  liniștea și ordinea publică;

 • 6.  protecția muncii.

 • II. Să respecte următoarele cerințe, privind activitatea la punctul de lucru autorizat:

 • 1.  sâ inscripționeze mobilierul stradal cu: denumirea firmei, sediul social, numărul autorizației de construire, numărul abonamentului de comerț stradal pentru terenul ocupat;

 • 2. să dețină la punctul de lucru abonamentul de comerț stradal pentru terenul ocupat, precum și toate autorizațiile, aprobările și avizele stabilite prin lege necesare funcționării;

 • 3.  să întrețină în mod corespunzător mobilierul stradal, curat atât în interior cât și în exterior, fără să fie îndoit sau distrus, modificat (prelungit cu improvizații de tip aripi rabatabile, suporți, acoperit cu prelate sau folii de plastic, etc.);

 • 4.  să respecte ordinea și liniștea publică, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze disconfort vecinătăților;

 • 5.  să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător. Comercianții vor încheia contracte pentru prestări servicii de salubrizare cu agenți economici specializați și vor asigura dotarea punctelor de lucru cu recipienți standardizați pentru colectarea deșeurilor și cu toalete ecologice, după caz.

 • 6.  să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe caldarâm;

 • 7.  să nu depoziteze ambalaje și alte obiecte similare în imediata vecinătate a locului de desfășurare a activității;

 • 8.  să respecte condițiile stabilite prin abonamentul de comerț stradal pentru terenul ocupat:

 • 9. să respecte obiectul de activitate aprobat, conform autorizațiilor și abonamentului de comerț stradal pentru terenul ocupat;

 • 10. să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comercializare a produselor alimentare și pentru activitatea de alimentație publică;

 • 11. să respecte condițiile stabilite prin autorizația de construire (amplasament și tip de mobilier);

 • 12. să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de comerț stradal;

 • 13. să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind amenajarea și funcționarea teraselor de alimentație publică;

 • 14. să dețină 1a locul de desfășurare a activității următoarele documente:

 • •  certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și certificat constatator;

 • •  acord de funcționare și aprobarea de orar eliberat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, pentru activitățile care necesită acest acord;

 • •  contract de închiricre/abonamcnt de comerț stradal pentru teren:

 • •  autorizația de construire pentru amplasarea mobilierului. împreună cu documentația tehnică aferentă, vizată spre neschimbare;

 • •  plan de situație cu încadrarea în zonă a amplasamentului;

 • •   contract pentru prestări servicii de salubritate;

 • •  act de identitate al vânzătorului;

 • •  să dețină acte de proveniență a mărfii comercializate.

 • 15. Să respecte orarul de funcționare aprobat de Primăria municipiului Cluj-Napoca. după caz.

 • 16. In caz de interes public declarat de primărie, titularul contractului de închiriere/abonamentului de comerț stradal își asumă obligația de a elibera amplasamentul Iară alte pretenții.

 • 17. Să comercializeze, la solicitarea primăriei. Iară perceperea unui comision, tichete de parcare sau alte asemenea și să afișeze materiale de informații publice.

Art. 18. Amplasamentele licitate pe zonele pietonale, conform Hotărârii nr. 580/2007 și a Hotărârii nr. 325/2008. nu fac obiectul prezentului regulament.

Ari. 19. Ncrespectarea dispozițiilor prezentului Regulament se sancționează conform Hotărârii nr. 150/2009 a Hotărârii nr. 191/2009. precum și a altor prevederi legale în vigoare.