Hotărârea nr. 12/2010

Hotărârea 12/2010 - Atribuirea în regim de comodat a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.


HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de comodat a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea. în regim de comodat a unui spațiu cu altă destinație către Uniunea Generală a Pensionarilor din Romania - Filiala municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csorna Botond, El Hayes Arthur Roland, Florca loan Horea, Gliga Florin-Valentin. Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicolcta, Pândea Petru Iacob, Pctcr Teofil Claudiu, Pop loan. Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogvi Gvula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan, și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 7635 din 12.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea spațiului cu alta destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 16. în suprafață de 100 mp., către Uniunea Generală a Pensionarilor din Romania-Filiala municipiului Cluj-Napoca. în regim de comodat pe o perioada de cinci ani.

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a spațiului cu altă destinație, situat la parterul imobilului din municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 16, în suprafață de 100 mp, preluat în baza procesului-verbal nr. 101303/18.09.2009. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă atribuirea, in regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, prevăzut la art. 1, către Uniunea Generală a Pensionarilor din România - Filiala municipiului Cluj-Napoca. pe o perioadă de cinci ani. de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 - Se revocă art. 2 din Hotărârea nr. 119/2009.

Art.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 12 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Președinte de ședință. Adrian Popă/


ZZ        X/X Z^Zw^

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

A SPAȚIULUI SITUAT IN sfe fr-sofat 6'Z&//:& '£___________________________nr.

încheiat azi ZZ Cty              ____

Intre:

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, care preia /preda-spațiul situat la adresa de mai sus, prin inspector:           Ț.&/C/J ti -^027A /3>(7&Ș/f-77

si         A773'67/Ț T^Z 0'607'

2. S.C. 6A7<L7~£^ Z?A(J StRtL7S.A., reprezentata prin: ^"£7- y7'700'_________

care pjeia'7 preda spațiul situat la adresa menționata anterior. CO77£7A A/rity OA4&4 Vtf

Predarea / primirea spațiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. 7         <7^0//7'77 7(7

se face in baza contractului de asociere / inchiriere incheiat intre cele doua parti.

Spațiul - obiect al asocierii / inchirierii, se afla in stare     3 (7 7/7____________________________

Mențiuni:
Mii J "

- A'                                     **


wiJ'aaoț !       /_____

ĂMpSolifilfs 1/Âl            ' V

-            fiwhhuvP