Hotărârea nr. 119/2010

Hotărârea 119/2010 - Însuşirea unei documentaţii tehnice cu propunere de alipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații tehnice cu propunere de alipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, slr. Salcâmului nr. 15

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații tehnice cu propunere de alipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Salcâmului nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56013 din 16.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații tehnice cu propunere de alipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15:

Reținând prevederile Decretul ui-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alipirea terenurilor situate în municipiul C luj-Napoca. str. Salcâmului nr. 15. identificate după cum urmează:

 • -  parcela cu nr. topo. 11464/2/1. teren in suprafață de 270 mp., drept de proprietate a Statului Român. în administrarea C onsiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -  parcela cu nr. cadastral 18721. teren în suprafață de 31 mp., drept de proprietate a Statului Român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul format prin alipirea celor două parcele, în suprafață totală de 301 mp., urmează a fi înscris în C.F. nr. nou - Cluj-Napoca, sub nr. topografic 11464/2/1 și nr. cadastral 18721, la categoria de folosință curte și gradină în str. Salcâmului nr. 15. in proprietatea municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește documentația tennicâ de alipire pentru înscriere în cartea funciară a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15. întocmită de ing. Miron loan-Dorin. ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 119 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la I lotărârea nr. 119/2010

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

■ " — .

CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SALCÂMULUI, NR. 15, JUD. CLUJ

C.F. 264911 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO. 11464/2/1

C.F. 264264 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 18721

BENEFICIAR:

MARCHIȘ DANA-MIHAELA

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SALCÂMULUI, NR. 15, AP. 2,JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. MIRON IOAN-DORIN, AUTORIZAȚIA: SERIA CJ, NR. 138 ADRESA: MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. AL. VAIDA VOEVOD, NR. 68, AP. 33, JUD.CLUJ

TELEFON 0742-017312

CLUJ - NAPOCA

FEBRUARIE 2010

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică cu propunerea de alipire.

 • 2. Beneficiarul lucrării: MARCHIȘ DANA-MIHAELA, cu dom. în Cluj-Napoca, str. Salcâmului, nr. 15, ap. 2, Jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: P.F.A. Miron loan-Dorin, mun. Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 68, ap. 33, jud. Cluj, autorizație Seria CJ, Nr. 138.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenurile sunt situate în Mun. Cluj-Napoca, str. Salcâmului, Nr. 15, având următorele suprafațe: S1=270mp. - categoria de folosință curții-construcții și S2=31mp. - categoria de folosință curții-construcții. Se propune alipirea celor două suprafețe conform tabelului de mișcare.

 • 5. Scopul lucrării: Anularea concesiunii din C.F. 264264 Cluj-Napoca, nr. cad. 18721 șj propunerea de alipire a suprafețelor mai sus menționate pentru a se concesiona o suprafață mai mică de teren.

6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Salcâmului, Nr. 15, între vecinii: la Nord - str. Salcâmului, la Est - Hosu Călin, Stoica Alexandru, Muntean Gavrilă, la Sud - Statul Român, la Vest - Imobil nr. 17 din str. Salcâmului. Imobilul este în proprietatea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobilele sunt înscrise în C.F. nr. 264911 Cluj-Napoca, nr. topo. 11464/2/1 în suprafață de 270 mp. și C.F. 264264 Cluj-Napoca, nr. cad. 18721 în suprafață de 31 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13 CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 5 (Bulon metalic) și 6 (Bulon metalic). Din punctele de statie 5 și 6 s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și ale punctelor caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - s-a intocmit planul de amplas. și delimit. al corpului de proprietate la sc. 1:500.

FEBRUARIE 2010Cluj - Napoca

Nr. cerere

22098

Ziua

24

Luna

02

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea 1. (Foaie de avere)

  TEREN intravilan

  Adresa: Cluj-Napoca, Strada Salcâmului, nr. 15


CARTE FUNCIARA NR. 264911

Comuna/Oras/Munictpiu: Cluj-Napoca (provenita dm conversia de pe hârtie a CF Nr. 18034 )


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR 264911 Comuna/Oras/Munidpiu: Cluj-Napoca din conversia de pe hârtie a CF Nr. 18034 )

1379/ 26.03.1962

Act sentința civila, 9392.30.11.1961, DOSAR 10161.1961, emis de TRI8UNALUL CLUJ, investită cu formulă executorie și bazată pe Decretul 111.1951 , Hotărâre nr 107.25.03.2008, eiib de Consiliul Local al Mun. Cluj- N. - act înscris în rang serial câștigat cu încheierea cf nr 68151.09.06.20C8

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca,

Al

cota actuala 1/1

(provenita din conversia CF 18034)

1

STATUL ROMÂN în administrarea

2

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 264911 Comuna/Oras/Munidpiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 18034 )

l'jln șer^ crijpri

| NU SUNT

J

Pagina 1 din 2


Certific ca prezentul extras corespunde intrutotui cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.


I de 20 RON, chitanța nr. 66/24-02-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara


Asistenta


Pagina 2 din 2ANCEI

%<-» XȚM *A| 1WKA4.A


Nr. cerere

16309

Ziu»

11

Luna

02

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  TEREN Adresa:


CARTE FUNCIARA NR. 264264

Comuna/Oras/Municiptu: Cluj-Napoca

(provenita din convenita de pe hârtie a CF Nr. 178208 )

[ Nr. Cit.

Nr. tatfastr.'d / Nr. topografic

Suprafața (n»p)

Ubservalu / Referințe      î

1 A1

CAD: 18721

Din acte: 31;

TEREN

Masurata:31

J 1


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 26426a

Comuna/Oras/Munlciplu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 178208 )

ieri'

er» privitoare la propiietâte

Ob4*»rv.rti» / Referințe

58151 / 09.06.2008

Act howrare, 107, 25.03.2008, emit de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

1

Rntabulare, drept do PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al             1

(provenita din conversia CF 178208)

1

STATULUI ROMAN ÎN ADMINISTRAREA

2

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 264264 Comuna/Oras/Munldplu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 178208 )

In:

;cri«

ert privitoare* l.i sarcini

Observații / Referințe

68

151/09.06.2008

Act contract concesiune, 59060, 28.03.2008

1

Intabulare, drept de CONCESIUNE

Al]

(provenita din conversia CF 178208) asupra terenului

1 ] MARCHIȘ DANA-MIHAELA

■ ■

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 ia Partea I


CARTE FUNCIARA NR. 264264

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

(provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 178208 )

Nr. Cit.

C*»t**quria Intravilan Suprafața

Ni. titlu

Nr. bir la

Nr.

Nr.

I opegraffii:

Observații /,< .Rufei inte .

«k-foloMutn

(n»p>

1

altele

-           Din

acte: 31;

jMa$urata:3i

TERCN

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 59553/11-02-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator,Pagina 2 din 2

PLAN DE SITUAȚIE CU PROPRUNEREA DE ALIPIRE

INTRAVILAN

SC.1:500

Județul: CLUJ

Unitatea administrativ teritoriala : CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA = 54975

Adresa corpului de proprietate:

HUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SALCÂMULUI, I®. 15, JUD. CLUJ

C.F. NR. 264911 CLUJ-NAPOCA, NR. TOPO 11464 / 2 / 1

C.F. NR. 264264 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD: 18721


Numele si prenumele beneficiar:

MARCH1S DANA MIHACLA

Domiciliul:

MUN. CLUJ-NAPflCA, S1R. SALCÂMULUI NR. 15, AP. 2, JUD. CLUJ


586050

6f>
ÎNTOCMIT--


DATA: FEBRUARIE 3010


585950
SISTLM DE RE-CRINI A STEREOGRAFIC 1970 SISTEM DE COTE - MAREA NEAGRA 1970

S i<T' Im


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DUPĂ ALIPIRE

INTRAVILAN

SC.1:500

Județul CLUJ

Ikiitateo adnirtstrotiv teritoriala •• CLUJ-NAPOCA

Cod SCRUTA : 54975

Adresa corpului de proprietate:

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SALCÂMULUI, NR. !5, JUD. CLUJ

Nunele si prenumele beneficiar:

HARCHIS BANA NIHAELA

Domiciliul:

HUN. CLUJ-NAPOCA, STR. SALCÂMULUI NR. 15, AP. 2, JUD. CLUJ

58605(1


128


DATA: FEBRUARIE 2010


585950TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR.

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIE I ARI

C.F.

CAD.

fopo.

MP.

SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C. F.

264911

11464/2/1

270

Curte și grădină în str.

Salcâmului, nr. 15

Drept de proprietate cu titlu drept de proprietate pe bază de lege, dobândit prin Hotărâre Judecătorească, cotă actuală 1/1, în favoarea: STATUL ROMAN în administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj

264264

18721

31

Teren

Drept de proprietate dobândit prin lege, cotă acuală 1/1 în favoarea: STATULUI ROMÂN în administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj.

Drept de concesiune, în favoarea:

MARCHIȘ DANA MIHAELA

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ALIPIRE

NOU

18721

11464/2/1

301

Curte și grădină în str.

Salcâmului, nr. 15

Drept de proprietate dobândit prin lege și alipire, cotă acuală 1/1 în favoarea:

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

Șl LVII ■> . IA PROPRIEI Â|II

SERVICIUL ADMINISTRARE TERENURI

Nr. 166043/451.1/18.08.2009

ACT DE REZILIERE

al contractului de concesiune nr. 59060/28.03.2008

Prin prezentul act se reziliează contractul de concesiune nr. 59060/28.03.2008 încheiat în baza Hotărârii nr. 107/25.03.2008, între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, având calitatea de concedcnt, pe de o parte și Marchiș Dana-Mihaela, având CNP 25511 12120693, cu domiciliul m Cluj-Napoca, str. Geamului nr. 15 ap.2, în calitatea de concesionar asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15, în suprafață de 31 mp. nr. topo. 11464/2/2.

în baza prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, ale Hotărârii nr. 383 din 11 august 2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, raportat la prevederile Cap. VII art.16 pct. 16.C.2., începând cu data adoptării H.C.L. nr. 383/11.08.2009, se reziliează contractul de concesiune nr. 59060/28,03.2008

Prezentul act de reziliere s-a întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,

14 A


PRIMAR, SORIN APUST

DIRECTOR E(ZON'  OLIMPIA MQIGRÂDAN


SERVICIU JURIK)IC-GONTENCIOS

Compartiment avizare^eculare contracte RALUCA BOGDANA FEREZAN

^DIRECTOR,

DACIA CRIȘAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

NR. 16604 3/451.1/03.09.2010


VIZA T

PREȘEDINTE COMISII: VICEPRIMAR

I .ASZLO A l I

i

J


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale Hotărârii nr. 383/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și Actului de reziliere nr. 166043/18.08.2009 al contractului de concesiune nr.59060/28.03.2008;

La data prezentului, Marchiș Dana-Mihacla predă, iar Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, primește terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. I 5, în suprafață de 31 mp.

Predarea-primirea amplasamentului se face în baza planului de situație anexat pe care se materializează limita și suprafața terenului predat.

AM PRIMIT


AM PREDAT

MĂRCI IIȘ DANA-MII IAEI.A


ION BULIGÂ - consilier-

Scrviciul strategie urbană, proiectare GIS


V1RGINIA MIJNTIU - consilier-

Scrviciul administrare terenuri