Hotărârea nr. 118/2010

Hotărârea 118/2010 - Aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuinţele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuințele aliate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 43476 din 01.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu completările și modificările ulterioare și ale ari. 32 alin. 3 și 4 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 - Legea locuinței, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000. cu modificările uletrioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

II OTÂ R Â ȘT E :

Art.l - Se aprobă Regulamentul privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuințele aliate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Poliția comunitară. Direcția Economică și Politia municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 118 din 30 martie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)ANEXĂ la Hotărârea nr. 118/2010

REGULAMENT

privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupă în mod abuziv locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca

CAP.I

ART.l Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuințele aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

ART.2 La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

- LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicată, privind locuințele:

- HOTĂRÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996:

- LEGEA nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.3 în înțelesul prezentului regulament sunt definiți următorii termeni:

Contract de închiriere: actul juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților privind închirierea, exploatarea. întreținerea și administrarea locuinței.

Locuința: construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Persoane abuzive: persoane fizice sau juridice care ocupă iară titlu locuința.

Sunt asimilate persoanelor abuzive persoanele fizice sau juridice care au rămas în locuință și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de ari. 21 și art. 27 lit. a-c din Legea nr. 114/1996. republicată, și ocupă spațiul respectiv fără forme legale.

Evacuarea pe cale administrativă: procedura eliberării locuințelor ocupate abuziv de persoanele mai sus menționate.

CARII

FONDUL DE LOCUINȚE

ART.4 Locuințele aliate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca sunt administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. în baza Legii privind locuințele nr. 114/1996 republicată, respectiv H.G.R. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii privind locuințele nr. 114/1996. republicată.

AR 1.5 Locuințele care constituie patrimoniul municipiului Cluj-Napoca sunt repartizate persoanelor fizice/juridice. care îndeplinesc condițiile cerute de legislația in vigoare, in sensul de a beneficia de ajutorul statului, prin atribuirea unei locuințe din fondul disponibil.

CAP.I II

(ONI RAC TI L DE ÎNCHIRIERE

ART:6 Icnieiul legal al folosirii acestor locuințe este contractul de închiriere. încheiat intre proprietarul administratorul fondului locativ și persoana lî/ică-litular al contractului de închiriere și membrii familiei sale, care au obținui repartiție pentru locuința.

închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre proprietarul/administratorul fondului locativ și chiriaș, consemnat prin contract scris, semnal și însușit de ambele părți (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 114/1996. republicată).

în cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual (art. 23 din Legea nr. 114/1996 republicată)

ARI .7 în cazul în care titularul contractului de închiriere a părăsit definitiv domiciliul sau a decedat, precum și in cazul titularului de contract nerezident care. Iară a li detașat, nu a mai folosit locuința mai mult de doi ani. tară întrerupere, închirierea continuă, după caz. in beneficiul următoarelor categorii de persoane:

  • a) solului sau al soției, dacă a locuit împreună cu titularul;

  • b) descendenților sau al ascendenților, dacă au locuit împreună cu acesta;

  • c) altor persoane care au avut același domiciliu cu titularul cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere (ari. 27 alin. 1 din Legea nr. 114/1996).

AR 1.8 în lipsa persoanelor menționate la art. 7. care pol solicita locuință, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de doi ani de nefolosire neîntreruptă a locuinței (art. 27 alin. 3 din Legea nr. 114/1996).

ART.9 Toate persoanele care nu sunt in posesia unui contract de închiriere. în temeiul căruia să aibă acordul proprietarului/administraiorului fondului locativ de a folosi locuința aflată în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, inclusiv cele care nu îndeplinesc condițiile inserate la art .7 și 8. sunt considerate persoane care folosesc imobilul în mod abuziv.

CARIVVERIFICAREA ÎN TEREN

ART. 10 în situațiile în care Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin Serviciul Administrare locuințe constată că există locuințe care sunt folosite de persoanele menționate la ari. 9. acesta va lua măsurile care se impun în vederea evacuării persoanelor abuzive pe cale administrativă.

ARI'. 11 Pentru constatarea că imobilele sunt folosite în mod abuziv, lără forme legale, persoanele abilitate din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății se vor deplasa și vor face verificări la fața locului, materializate prin note de constatare în teren (conform anexei la prezentul regulament), poze, declarații ale reprezentanților asociației de proprietari, respectiv vor efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii și determinării situației de fapt, a imobilului în cauză.

ART. 12 La fața locului, reprezentanții Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății vor lua toate măsurile care se impun în vederea identificării persoanelor care ocupă în mod abuziv locuința în speță, precum și a stabilirii numărului acestora.

ARI . 13 în urina acestor verificări, personalul din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății va efectua măsurile legale care se impun in vederea demarării procedurii de evacuare pe cale administrativă a persoanelor găsite și identificate, in imobilele folosite lără forme legale.

CAPA

RAPORTUL DE SPECI ALITATE

zXRI.14 în temeiul constatărilor și actelor întocmite ca urmare a verificării în teren, reprezentanții Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății vor întocmi rapoarte de specialitate.

Raportul de specialitate va fi structural astfel:

1 .prezentarea și descrierea imobilului;

  • 2. situația de fapt reținută în urma verificării în teren;

  • 3. prevederile legale care fundamentează măsurile ce urmează a II luate;

  • 4. propunerea făcută în temeiul celor prezentate la punctele 1-3;

Raportul de specialitate va cuprinde ca și anexe, actele întocmite cu ocazia verificărilor în teren (precizate la art. 11).

CAP.VI

EVACUAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ

ART 15 în baza raportului de specialitate va fi întocmii referatul privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice care ocupă Iară forme legale locuința, aliată în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

ARI. 16 Evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice abuzive (așa cum sunt definite la ari. 3 din prezentul regulament) se face în baza dispoziției Primarului municipiului Cluj-Napoca, la emiterea căreia stă referatul menționat la art. 15. necondiționat de atribuirea altui spțiu locativ.

ART. 17 Dispoziția privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice/juridice abuzive va fi comunicată imediat persoanelor fizice/juridice nominalizate în cuprinsul acesteia, prin semnătură de luare la cunoștință sau. în cazul refuzului semnării, prin afișare pe ușa de acces in locuință, cu pozarea afișării.

ART. 18 Evacuarea efectivă a abuzivilor precum și a bunurilor acestora va li tăcută de către persoanele abilitate desemnate din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, cu sprijinul Direcției Poliția Comunitară și a reprezentanților Poliției municipiului Cluj-Napoca.

ARI. 19 Evacuarea bunurilor va fi tăcută fără a asigura sau garanta siguranța și integritatea lor.

ART.20 După eliberarea locuinței aceasta va fi încuiată cu lacăt și cu sigiliu, prin grija reprezentanților Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

ANEXA

la Regulamentul privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fiziee/juridice care ocupă în mod abuziv locuințele fond de stat

ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

str. Moților nr. 3, 400001 Cluj-Napoca, România;

Tel: +40-(0)264-59.60.30/59.69.36, interior 4512/4513; Fax: +40-(0)264-599.329

SE R V IC IU L A DM I MS IR A R E I.( )C l INIE NR._________/452.40__2010

NOI î />£ CONSTATARE

ÎN TEREN

Subsemant (a/ul)___________________________________________angajat al Direcției

Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Serviciul Administrare locuințe, deplasându-mă în str._____________________________________ ____nr._______bl.____ap.____, am

constatat următoarele:

I. Locuința din fondul locativ, aflată în administrarea subscrisei, este situată în

municipiul Cluj-Napoca, str.__nr.________

bl._______ap.___și este compusă din_____camere și _________dependințe.

2. în prezent, locuința este ocupată în mod abuziv. Iară vreun drept locativ și fără contract de închiriere de numitul________________________________________________și bunurile

sale, familia fiind formată din:

2.1.___________________________________________________________

2.2.___________________________________________________________

2.3________________________________________________________

2.4._____________________________________________________________

Abuzivii, conform actelor de identitate, au domiciliul în______     _____________

INSPECTOR,


ȘEF SERVICIU,