Hotărârea nr. 117/2010

Hotărârea 117/2010 - Aprobarea formularelor de înscriere pe Lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor.


Ho 1Ă RÂRE

privind aprobarea formularelor de înscriere pe Lista de priorități la locuințe, în regim de inchirirere. construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea formularelor de înscriere pe Lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase C’laudia. Steluța Gustica Cătăniciu și Suciu Marcelus Lucian;

Analizând Referatul nr. 59363 din 19.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea formularelor de înscriere pe Lista de priorități la locuințe, în regim de inchirirere. construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți:

Reținând prevederile H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pi. 2 lil.'c” 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulter oare.

HOTĂ RĂ Ș T E:

ART.I. Se aprobă Formularul de înscriere pe Lista de priorități la locuințe, in regim de închirirere. construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și Actele necesare, in conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexelor 1 și 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă data de 31.05.2010, dată limită de depunere la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca a dosarelor cuprinzând actele necesare completării cererilor depuse până la data de 31.12.2009. pentru obținerea unei locuințe în regim de închiriere, construite de A.N'.L.

ART. Se aprobă ca informarea solicitanților să se realizeze prin intermediul mijloacelor mass-media. afișare la sediile tuturor primăriilor de cartier, la sediile regiilor autonome de interes local precum și pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

ART4. Cu data prezentei hotărâri. își încetează valabilitatea prevederile Hotărârii nr. 732/2006. precum și art. I și 3 din Hotărârea nr. 294/2007.

ART.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și


evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 117 din 30 martie 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru

Locuințe

Subsemantul/subsemnata.........................................................................................., domiciliat/ă

»................................................................................................................ cu      reședința în

......................................................................... născut/ă   la data de............................... având C.N.P............................................


în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării unei locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în regim de închiriere, depun următoarele documente:

 • •  Acte de identitate (cu viza de reședință, dacă este cazul);

 • •  Declarație în conformitate eu cap. A. pct. 2 din lista cu actele necesare;

 • •  Adeverință de la locul de muncă:

 • •  Copie a contractului de închiriere, în spațiu locativ privat (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat), contract înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj;

 • •  Declarație autentificată la notar, din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și componența familiei titularului cererii (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat);

 • •   Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •   Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței, referitoare la suprafața totală locativă și numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în această unitate locativă (va li prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •  Adeverință eliberată de Asociația de proprictari/locatari. din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune lunii anterioare și copii ale B.l/C.l. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

 • •  Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul);

 • •  Certificate de naștere pentru fiecare copil (cacă este cazul);

 • •  Certificat medical eliberat de Comisia medicală de expertiză (dacă este cazul), conform cap. B, pct. 3 din lista cu actele necesare;

 • •   Copie a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe AXI./nr. de înregistrare al acestuia la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • •  Copie autentificată a diplomei pentru ultima formă de învățământ absolvită sau. după caz. adeverință emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • •  Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine din casă de ocrotire socială (dacă este cazul):

 • •  Act de adopție sau cerere de adopție (dacă este cazul);

 • •  Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din casc naționalizate sau, după caz. proccs-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc (dacă este cazul).

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe ANL. conține un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că dalele înscrise în prezentul formular corespund realității.

Cluj-Napoca.

Semnătura.


Data................

Anexa 2 la I lotărârea nr. I 17/2010

ACTE NECESARE

A. CRITERII DE ACCES LOCUINȚĂ

 • 1.  Acte de identitate. în copie și original (pentru conformitate):

 • 2.  Declarații autentificate din care să rezulte că titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care iși desfășoară activitatea, în municipiul Cluj-Napoca;

 • 3.  Adeverință de la locul de muncă sau alte acte din care să rezulte că solicitantul își desfășoară activitatea profesională pe durată nedeterminată. în municipiul Cluj-Napoca.

B. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTA I

 • 1.1. Copie a contractului de închiriere în spațiul locativ privat. în derulare, cu valabilitate de ccl puțin un an, înregistrat la Administrația Financiară, copie a actului de identitate cu viză de reședință, precum și declarații autentificate la notar din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și componența familiei titularului.

 • 1.2. Declarație autentificată la notar a proprietarului locuinței din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu, copie după actul de identitate cu viză de reședință precum și declarație autentificată la notar referitoare la suprafața totală locativă și numărul total de locatari care locuiesc împreună în această unitate locativă.

 • 2. Acte de stare civilă în copie legalizată:

 • - Certificat de căsătorie:

 • - Certificat de naștere pentru fiecare copil.

 • 3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreținere, necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus.

 • 4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe construite de către A.N.L.

Vor fi acordate puncte pentru fiecare an integral de vechime a cererii.

 • 5. Copie autentificată a diplomei pentru ultima formă de învățământ absolvită sau, după caz. copie legalizătă a adeverinței emise de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • 6.1. Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine dinlr-o casă de ocrotire socială.

 • 6.2. Act de adopție sau cerere de adopție.

 • 6.3. Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau. după caz. proces-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc.