Hotărârea nr. 115/2010

Hotărârea 115/2010 - Încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 59.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

hotărâri:

privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca,

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56779 din 17.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rezilierea Contractului de concesiune nr. 48578/20.06.2006, începând cu data de 20.06.2007, raportat la prevederilor cap. IV art. 10 pct. IO.c.2 din contract, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59. în suprafață de 10.60 mp., beneficiar Brânzaș .Alexandru Ovidiu și soția Brânzaș Ana Cristina.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 115 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)