Hotărârea nr. 114/2010

Hotărârea 114/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, înscris în C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 11/2010

(transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37. înscris în CF nr. 260925, cu număr cadastral 20991)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Rahovei nr. 35-37. înscris în C’F nr. 260925. cu număr cadastral 20991) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55490 din 16 03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 11 2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situa' în municipiul Cluj-Napoca. str. Rahovei nr. 35-37. înscris în C’F nr. 260925. cu număr cadastral 20991);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și uaiiipletăiile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se revocă art. 2 al I lotărârii nr. I .'2010.

Celelalte dispozițiuni ale Hotărârii nr. 11/2010 rămân neschimbate.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Serviciul juridic-contcncios și Direcția economică.


Nr. 114 din 30 martie 2010

(Hotărârea a Ibst adoptată cu 24 voturi)