Hotărârea nr. 113/2010

Hotărârea 113/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-părţi deţinute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 şi 15, şi modificarea denumirii beneficiarului).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

hotărâri:

privind modificarea Hotărârii nr. 543/2009

(transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str.

Intre Lacuri nr. 3-5. conform cotelor-părți deținute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1.3. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 14 și 15 și modificarea denumirii beneficiarului)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Intre Lacuri nr. 3-5. conform cotelor-părți deținute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 14 și 15 și modificarea denumirii beneficiarului) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55491 din 16.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5. conform cotelor-părți deținute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14 și 15 și modificarea denumirii beneficiarului);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei du specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă art. 2 al Hotărârii nr. 543/2009.

Celelalte dispozițiuni ale Hotărârii nr. 543/2009 rămân neschimbate.

Art.lI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Serviciul juridic-contencios și Direcția economică.


Nr. 113 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)