Hotărârea nr. 112/2010

Hotărârea 112/2010 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80, situat în imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

li OTÂ R Â R E

privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80 situat în imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80 situat în imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3. proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34494 17.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80 situat în imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 '2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O I Ă R Â Ș I E :

Art.l. Se aprobă dezmembrarea apartamentului nr. 80. situat în municipiul Cluj-Napoca str. Observatorului nr. 1-3. înscris în C.F. colectivă nr. 138480 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 144643 Cluj-Napoca. identificat cu nr. topo.l2976/1 /I.XXX. astfel:

Apartamentul nr. 80/A. identificat cu nr topo. 12976/1/I.XXX/1. compus din: la parter, una cameră, una baie, hol comun in cotă de IO.99%=8,78 mp., cu apartamentele nr. 79. 80/B. 80/C. 80/D. 81 și 82. cu suprafața utilă de 61.78 mp., cu părți indivize comune de 0.62/100 parte înscrise în C.F. colectivă nr. 138480 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 144643 Cluj-Napoca și intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român;

Apartamentul nr. 80/B. identificat cu nr. topo. 12976/1 /LXXX/2. compus din: la mezanin, patru camere, baie, hol. cu suprafața utilă de 57.15 mp. hol comun în cotă de 8.26%=6.60 mp., cu apartamentele nr. 79. 80/A. 80/C. 80/D, 81 și 82. cu părți indivize comune de 0,58/100 parte înscrise în C.F. colectivă nr. 138480 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 144643 Cluj-Napoca și întabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român;

Apartamentul nr. 80/C. identificat cu nr. topo. 12976/1/LXXX/3. compus din: la mezanin, un hol. trei camere, baie, cu suprafața utilă de 70.78 mp., hol comun în cotă de IO.58%=8.45 mp., cu apartamentele nr. 79. 80/A. 80/B. 80/D, 81 și 82. cu părți indivize comune de 0.71/100 parte înscrise în C.F. colectivă nr. 138480 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 144643 Cluj-Napoca și întabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român:

Apartamentul nr. 80/1). identificat cu nr. topo. 12976/1/LXXX/4. compus din: la mezanin, patru camere, sala mare, grup social, hol comun în cotă de 40,27%~32,17 mp., cu apartamentele nr. 79. 80/A. 80/B. 80/C. 81 și 82. cu suprafața utilă de 349.29 mp. cu părți indivize comune de 3.52/100 parte înscrise în C.F. colectivă nr. 138480 Cluj-Napoca și C.F. individuală nr. 144643 Cluj-Napoca și intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală de dezmembrare a apartamentului nr. 80. situat în imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, întocmită de expert Miron Dan-Marius și expert topograf Bota Vasile, în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte Adrian IP


Sdcrctarul


Nr. 112 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MEMORIU TEHhflC la Hotărârea nr. 112/2010

 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate avînd nr. /2010 din registrul de evidenta propriu.

 • 2. Beneficiarii lucrării:

STATUL ROMAN

S.C. IDM TOUR S.R.L acum S.F. TRAVEL S.R.L.

BUCUREȘTI, str. Orhideelor nr. 31-33

S.C. ANALOG DIGITAL CONTROL ELECTRONICA

AUTOMATIZĂRI

Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 41 ap. 4

S.C. MICROINFORMATICA S.R.L

Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1

 • 3. Executantul lucrârii: MIRON DAN MARIUS aut CJ nr. 183. Cluj-Napoca.

 • 4. Obiectul lucrârii: teren situat în loc. Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1

 • 5. Scopul lucrârii: Documentația topografica a fost executata la cererea beneficiarilor pentru :

DEZLIPIRE UNITATE INDIVIDUALA

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : este amplasat în loc. Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1, intravilan, avînd ca vecini: la N -str.

Observator; la E - str. Calea Turzii la S - str. Jupiter sila V - Alee.

 • 7. Situația juridica a corpului de proprietate:

Este intabulat de proprietari in CF nr. 144643 CLUJ-NAPOCA cu nr. topo. 12976/1/LXXX

 • 8. Operațiuni topo cadastrale:

Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție STEREO' 70 folosind aparatul electrooptic Leica TCR 1205.

S-a efectuat o staționare de pe punctul de coordonate, determinat cu ajutorul punctelor staționare BISERICA CALVARIA S, DEALUL HOIA Din punctul 100 s-au efectuat măsurătorile corpului de proprietate, prin metoda drumuirii si a radierii.

Suprafața s-a calculat prin metoda analitica cu ajutorul coordonatelor punctelor de contur, obtinandu-se o suprafața de 2649 mp, cat este in CF,

Documentația s-a întocmii cu respectarea normelor și toleranțelor în vigoare, la măsurătoare participând reprezentanții firmelor implicate . întocmit

ROMÂNIA

Județul Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca [autcf.tatea administrație publice emitente'1)] Nr 110034 din . Ol

Nc WCAT    w

in scopul: dezmembrare apartament ( spațiu comercial si prestări servicii) in trei unitati care dețin contract de vanzare cumpărare si doua apartamente apartinand Statului Roman

Ca urmare a Cererii adresate de” IDM TOUR SRL cu domiciliul ‘ in județul București, localitatea BUCUREȘTI, OrHIDEELOR, nr. 31-33, telefon/fax_________________, e-mail_________________ înregistrată

la nr. 110034 din 27.05.2009

Pentru imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca sau identificat prin' plan de situat*e

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12.1998. faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 792/21.12.1999: PUZ _________________ aprobat cu

_______l__; PUD___________________aprobat cu_______/___________________.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara zonei de protecție a valorilor urbanistice și arhitecturale.

Imobil în coproprietate - bloc de locuințe cu spatii comerciale.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

FOLOSINȚA ACTUALĂ: spațiu comercial

DESTINAȚIA ZONEI: zona mixtă conținând instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes gcr.eralfservicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir) activități productive mici, nepoluame și locuințe.

Art. 1 - UTILIZĂRI ADMISE: instituții, servicii și echipamente publice, lăcașuri de cult, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servic'i profesionale, servicii sociale colective și perscnale, comerț cu amănuntul, depozite mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, cofetării, cafenele etc., loisir și sport în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, locuințe cu partiu obișnuit și locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

Art. 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcțiuni care admit accesul publicului, se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni cu condiția menținerii acestei funcțiuni în minim 30% din ADC pentru fiecare operațiune. Orice intervenție în zonele protejate vor respecta prevederile legii, pentru acordarea autorizației se vor prezenta justificării suplimentare privind relațiile cu zona protejată și monumentele existente și propuse situate în limita de 100 m. în cazul unor clădiri înalte pentru acordarea autorizației pot fi cerute studii de impact al noii volumetrii din punct de co-vizibilitate cu silueta Cetătății Clujului.

Art 3 - UTILIZĂRI INTERZISE: construcții provizorii de orice natură, activității productive poluante; depozite en-gros, stații de întreținere auto, crățătorii chimice, depozitarea de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile

sau toxice, lucrări de terasarnente do natură să afecteze spațiile publice și construcțiile învecinate încadrat în zona de impozitare fiscală ' B1 conform H.C.L. nr.715/2000, modificată cu H.C.L.nr.209/2003.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

UTR=CM2 POTmax=35%  CUTmax-1.0 mp.ADC/mp. teren;

S= 539 mp.

Zonă cu dotare tenico-edilitarâ.

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., pentru construcțiile amplasate pe principalele artere și pentru zona de extindere: in cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp. cu un front la stradă de minim 30,0 m; pentru celelelte categorii de funcțiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp. și un frcnt la stradă de minim 12,0 m., în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18 0 m. în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; in funcție de necesități vor fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE ALINIAMENT.cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 m. sau vor fi dispuse pe aliniament in funcție de profilul activității și de normele existente; clădirile care nu au funcția de instituții, servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament cu condiția ca înălțimea maximă la cornișă să nu depășească distanța dintre aceasta și aliniamentul de pe latura opusă a strazii;daca înălțimea clădirii, în planul aliniamentului dc-pașește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu plusul de înălțime cl clădirii fașă de diatanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4,0 m. Fac excepție de la această regulă, numai situațiile de marcare prin plus do înălțime a intersecțiilor și întoarcerile și racordurile de înălțime a clădirilor pe străzile laterale, conf art.10, pentru clădirile care alcătuiesc fronturi continue se stabilește un aliniament posterior situat la o distanță de maxim 20 m. fața do aliniamentul la strada

Art 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARA ALE FARCELELOR cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, clădirile care adăpostesc restul funcțiunilor sc recomandă să fei re liza te predominant in regim continuu seu discontinuu: clădirile vor alcătui fronturi continue prin alipirea de calcanele clădirilor învecinate dacă acccstca sunt dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, până la o distanță de maxim 20,D m. de la aliniament; :n cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecinoazâ numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avânmd calcan se va alipi de calcanul existent iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu ia o distanța egală cujumâtate din înălțime dar nu mai puțin de 3.0 m., se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație a subzonei mixte de o funcțiune publică izolată, de o biserică sau de subze.ua prnrlnminant rezidențială in regim discontinuu; distanța dintre clădirea unei biserici o tndoxe și limitele lateral'1 si posterioară ale parcelei este de minim 10.0 m, clădirile aparținând altor culte confesiuni pot ft integrate în fronturi continue; clădirile se vor retrage fața de limita posterioarâ la o distanță de cei puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe dar minim 5,0 rr..; sc recomandă ca parapetul ferestrelor clădirilor cu activități productive de pe fațadele orientate spre parcelele laterale care prezintă ferestrele unor locuințe situate la mai puțin de 10.Om. să aiba parapetul ferestrelor la minim 1,90 m de la pardoseala încăperilor; in cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire < i: condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

Art. 7 • AMPuASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ: cu urmâtoarsU condiționări sau conform P.U.Z., clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu media înălțimii fronturile' opuse; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6,0 m. numai in cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alto activității ce necesită lumina naturală.

Ar.* 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., parcela este construibilâ dacă are asigurat un acces carosabil de minim 1,0 m. lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietătălile învecinate

Art. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR ; se admite numai în interiorul parcelei, deci in afara circulației publice.

Art.10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR. înălțimea nu va depăși distanța dintre aliniamente. Art.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLA.DIRILOR: cu următoarele cond:ționări sau conform P.U.Z., aspectul exterior va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor; pentru firme, afișaje și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare;

Art.12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico-edilitare publice. Dată fiind circulația intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare, pentru a sc evita producerea giieții. Se va asigura in mod special evacuarea rapidă și captarea apelor .eteorice din spațiile Ai\rC/' rezervate pietonilo, din spațiile mineralizate și din spațiile înierbate.                                                  pui.

Art.13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE.cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., in grădinile de

fațadă ale echipamentelor publice, 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte. Se recomandă ca 75% din terasele neutilizabile și 10 % din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi, pentru ameliorarea microclimatului și a imaginilor oferite către clădirile învecinate și circulațiile publice de pe dealurile înconjurătoare. Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și înconjurate cu un gard viu de 1,20 m înălțime.

Art.14 - ÎMPREJMUIRkcu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., se recomandă recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de maxim 2,20 m. și minim 1,8 m înălțime, din care 0,30 m. un soclu opac, dublate de un gard viu.

NOTA:

1. Se vor respecta HG nr.525/1996 republicată, Legea nr.350/2001 modificată, Ordonanța nr.27/2008, OUG nr.114/2007 și toate legile, normativele și hotărârile Consiliului local care reglementează amenajarea teritoriului și construirea în zonă.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat4 pentru: operațiuni notariale pentru dezmembrare spațiu comercial in cinci unitati distincte

4) Scopul emitem certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa de: 8 lei. conform Chitanței nr 351012 din 27.05.2009

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct'prin poștă la data de _ fief serviciu.          >

■ Eugeniu Horodnic f; | \ /în conformitate

evederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu ompletârile ulterioare,
se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de_________________ până la data de___

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt certificat ae urbanism.

Primar,

Secretar.

Arhitecbșef,

Director execut: v

L----- ---

Data prelungirii valabilității’______

Achitat taxa de____lei, conform Chitanței nr.___din____

Transmis solicitantului la data de___direct.

Șef serviciu,____

Se completează, după caz:

 • - consiliul județean;

■ Primăria Municipiului București

 • - Primăria Sectorului ......al Municipiului București

 • - Primăria Municipiului..........................

 • - Primăria Orașului...........................

 • - Primăria Comunei............................... * ***)Se va semna, după caz. de către arhitectul-șef sau „pent'U arhitectul-șef de către persoana cu responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului și urbanismul ulJP^ANU

te»

ÎNCHEIFW-’

, , devalizare copie» ANcVfrTRfW^“’-Zc.

“----notar PuNic’ girează acrastJ

prew^ma         ,,rettnUlt nou3 (

—              , V--

a^are—          cuidetractorul Gx t-j~ Z3

S-a perccpLt onoranul rfc (C      u.- h 7"                <x2


—— kcu bun fiscal nr. ( Q


LS          NOTAR PUHf.JC.


PETREAN tar stagiar


sau toxice, lucrări de terasamerite de natură să afecteze spațiile publice și construcțiile învecinate, încadrat in zona de impozitare fiscală ' B' conform H.C.L. nr,715/2000, modificata cu H.C.L.nr.209/2003.

3. REGIMUL TEHNIC:

UTR=CM2 POTmax=35% CUTmax=1,0 mp.ADC/mp. teren;

S= 539 mp. Zonă cu dotare tenico-edilitară.

Ari. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., pentru construcțiile amplasate pe principalele artere și pentru zona de extindere: in cazul construcțiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp. cu un front la stradă de minim 30,0 m; pentru celelelte categorii de funcțiuni , se recomandă lotizarea terenului in parcele având minim 500 mp. și un front la stradă de minim 12,0 m., în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18,0 m. in cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; in funcție de necesități vor fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente.

Art. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENTxu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., clădirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 m. sau vor fi dispuse pe aliniament in funcție de profilul activității și de normele existente; clădirile care nu au funcția de instituții , servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament cu condiția ca înălțimea maximă la cornișă să nu depășească distanța dintre aceasta și aliniamentul de pe latura opusă a străzii.dacă înălțimea clădirii, în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu plusul de înălțime al clădirii fașă de diatanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4,0 m. Fac excepție de la această regulă, numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și întoarcerile și racordurile de înălțime a clădirilor pe străzile laterale, conf.art.10; pentru clădirile care alcătuiesc fronturi continue se stabilește un aliniament posterior situat la o distantă de maxim 20 m. față de aliniamentul la stradă.

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARÂ ALE PARCELELOR: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, clădirile care adăpostesc restul funcțiunilor se recomandă să fei relizate predominant în regim continuu sau discontinuu; clădirile vor alcătui fronturi continue prin alipirea de calcanele clădirilor învecinate dacă accestea sunt dispuse pe limitele laterale ale partalelor, până la o distanță de maxim 20,0 m. de la aliniament; în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se invecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avânmd calcan se va alipi de calcanul existent iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu ia o distanță egală cujumătate din înălțime dar nu mai puțin de 3,0 m., se interzice construirea pe limita parcelei dacă □ cearta este și linia de separație a subzonei mixte de o funcțiune publică izolată, de o biserică sau de subzona predominant rezidențială în regim discontinuu, distanța dintre clădirea unei biserici o'todoxe și limitele lateralo și posterioară ale parcelei este de minim 10,0 m, clădirile aparținind altor culte confesiuni pot fi integrate în fronturi continue; clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanța de cei puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe dar minim 5,0 m.; se recomandă ca parapetul ferestrelor clădirilor cu activități productive de pe fațadele orientate spre parcelele laterale care prezintă ferestrele unor locuințe situate la mai puțin de 10,Om. să aibă parapetul ferestrelor la minim 1,90 m de la pardoseala încăperilor; în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

Art. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ: cu următoarele         ®

condiționări sau conform P.U.Z., clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu media înălțimii fronturilor opuse; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 6,0 m. numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigu-ă luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activității ce necesită lumina naturală.

Arî. 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m. lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietătățile învecinate.

Art. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR : se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice.

Art.10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR: înălțimea nu va depăși distanța dintre aliniamente. An.11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., aspectul exterior va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor; pentru firme, afișaje și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare;

Ari 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ: cu următoarele condiționări sau conform P.U.Z., toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico-edilitare publice. Cată fiind circulația intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea ghețiî. Se va asigura in mod special evacuarea rapidă și captarea apelor .eteorice din spațiile ANCA

noi


V<3JM

<»>,B i'v ' '.V.

<31 )e «»X


^‘33oS


0' •»?e.

•3'Se .

4jz36,.<*JM^> v o v xj     3i H


c<?” :#no •ofj


<WJ?


■*«16


•3£>a ‘3o:e


■lt ?8


b<OC OS~3


3

•33 n ’3?«f


V

Str OfâțervotO’" Jui u


bloc OS-l

___________________«ÎL* a' *3’4? •m..


««0 <X1.

Str Jup'ter


*Mu

I V

12121


ff -JuO'tGl


r.» r r

<3» ’»


y

«3l«0<V

•M h. D

•3(.»X<

© «2

O? 14 /
Plan de amplasament si delimitare

corpului de proprietate

Scara I: 1000

Nr. cadastral


Suprafața masurata


Adresa imobilului


2649 mp


loc. CLUJ-NAPOCA, str. OBSERVATORULUI nr. 1-3


135480 Cluj-Napoca

UAT

| CLUJ-NAPOCA 54975


584900


A. Date referitoare la teren

■r

CafegaL* Ot?

n

Sup<oioto (mp'

VoKuji#» <*v irnocito"' W)

Mentkx»

teren construcție

2649

lemn împrejmuit

Iota

2649

B. Date refertoare ia conshucfa

MentLry

Cod r<rr«»«.

Suprotoia construia c sol (mp|

votocnftT' <1r •frpCdl»»** M

2649

2649

-

îo'a

2649

-

INVENTAR DL COORCX

>HATE

Sc’e'Ji Oe (XOfeCfe . STEFKX’-FAMC 70

Pct    |          E(m)      [         N(W


B!oc cu 78 de apartamente si spatii comerciale, cu regim ce înălțime S+P+Mez+7 f, cu parti indivize comunei fundatăle. subsolul, casc scărilor, instalațiile de apa. canei, gaz. electricitate, încălzire. CTV, si Te'en iar locuințele mai ou in comun pe tanga celelalte elemente casa $cor;ior,pen>ru locatarii cu litrul aferent, ghena de evacuare gunoi.

Suprafața totoIc masurata - 2649 mp

Suprgtatc Gin oct = 2649 mpCALCULUL SUPRAFEȚEI


5237$

cc

S(12976)=2649.l3mp

Parcela (12976) cc

Nr.

| Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i*l)_

X [m]

Y (m]

104

584935.78

392866.70

2.36

i 105

584938.12

392866.41

0.80

106

584938.22

392867.20

1.99

107

584940.20

392866.96

0.89

1 108

584940.31

392867.84

2.11

109

584942-40

392867.58

0.50

110

584942.47

392868.08

20.91

1 111

584963.20

392865.34

6.46

112

584962.34

392858.94

1.36

113

584963.69

392858.77

5.59

114

584962.97

392853.23

1.36

115

584961.62

392853.42

6.32

116

584960.78

392847.16

6.21

117

584954.62

392847.98

20.84

118

584952.03

392827.30

6.26

1 168

584958.24

392826.50

5.62

120

584957.53

392820.92

1.29

121

584958.81

392820.77

5.65

| 122

584958.09

392815.17

1.32

123

584956.78

392815.34

6.35

124

584955.94

392809.05

6.72

125

584949.28

392809.91

19.19

126

584947.05

392790.85

21.12

128

584967.92

392787.61

6.23

128

584967.09

392781.44

1.77

129

584968.86

392781.31

5.64

130

584968.11

392775.72

1.78

131

584966.37

392776.08

6.18

132

584965.55

392769.95

24.52

II 133

584941.23

3MZ 1 /3.U5

7.46

134

584940.34

392765.64

3.11

135

584932.28

392766.52

6.11

■"   136

584926.23

392767.39

1.24

137

584925.00

392767.51

0.50

138

584924.50

392767.58

0.61

1   139

584923.91

392767.73

0.40

140

584923.55

392767.91

0.38

141

584923.24

392768.13

0.24

142

584923.08

392768.31

0.24

143

584922.97

392768.52

0.21

144

584922.90

392768.72

0.11

145

584922.89

39276e.83

0.11

146

584922.87

392768.94

0.23

247

584922.85

392769.27

0.37

148

584922.85

392769.54

0.24

149

584922.87

392769.78

0.14

150

584922.87

392769.92

14.69

151

584924.53

392784.52

7.75

153

584932.23

392783.64

2.49

154

584932.53

392786.11

1.70

155

584930.84

392786.30

3.39

156

584931.22

392789.67

1.69

157

584932.90

392789.48

2.20

158

584933.15

392791.67

5.98

159

584927.22

392792.42

20.13

160

584929.76

392812.39

1.24

162

584928.53

392812.58

17.54

163

584930.76

392829.98

1.63

165

584932.39

392829.89

20.72

166

584934.98

392850.45

1.24

167

584933.75

392850.61

16.22

104

584935.78

392866.70

2.36

105

584938.12

392866.41

2.36

S (42976)-2649.13mp P-347.38m
Tabel de mișcare a parcelelor

Situația conform C.F. nr. 144 643 CLUJ Spatii comerciale, str. Observatorului nr. 1-3

Nr. C.F.

Nr. Seri al

Nr.

Topo.

Descriere

Imobil

Cota porti indivize comune

Suprafața utila

Proprietarii

mp.

144643

1

12976/1/LXXIX

Apartamentul nr. 79

Spațiul comercial compus din: 2 camere, grup social, hol comun in cota de 13.64% = 11 mp cu ap.80, 81,82, cu suprafața utila de 105 mp. cu părțile indivize comune înscrise in Cf col.

138480

1.06/

100

105

STATUL ROMAN

144643

2

12 976/1/LXXX

Apartamentul nr. 80.

Spațiu compus din:

LA PARTER: 2 camere.

LA MEZANIN : 9 camere, sala mare, grup social, hol comun in cota de 70.1%= 56 mp. cu ap. 79, 81, si 82, cu S.U.de 539 mp in părțile indivize comune inscrise in CF col 138 480.

5.43/

100

539

STATUL ROMAN

157663

3

12 976/1/LXXXI

Apartamentul nr. 81.

Spațiul Comercial compus din: 2 camere, hol. grup social, hol comun in cota de 11.76% =10 mp cu ap 79. 80 si 82, cu suprafața utila de 91 mp. cu pârtie indivize comune inscrse in CF col. 138^80

0.91/

100

91

S.C.COM TUR INVEST

S.R.L.CLUJ

144643

4

12 976/1/LXXXII

Apartamentul nr. 82.

Spațiul compus din: 1 încăpere, hol comun in cota de 4.5/ 100 =4 mp cu ap. 79, 80 si 81, cu suprafața utila de 35 mp, cu părțile indivize comune inscrse in CF col. 138^80

0.35/

100

35

STATUL ROMAN

Situația propusa

C.F .Nr.

Nr.

Topo.

Nr.

Cad

Descriere Imobil

Cola ■Un parii indVize comune*

Suprafața

Proprietarii

mp.

144 643

12976/1/LXXIX

Apartamentul nr. 79

Spațiul comercial compus din: 2 camere, grup social, hol comun in cota de 13.64% =

11 mp cu ap.80. 81. 32. cu suprafața utila de 105 mp. cu parile indivize comune înscrise in

CF colec'iv 138 480

1.06/

100

105

STATUL ROMAN

co ’M’ •o

12 976/1/LXXX/4

Apartamentul 80/D

Spatu compus din : la mezanin

4 camere, scla mare, grup social, hol comun in cota de 40.27%= 32.17 mp., cu ap. 79. 80/A. 80/B. 80/C. 81. 82. cu suprafața utila de 349.29 mp., cu partti indivize comune inscrise in CF colectiv nr.

138 480.

3.52/

100

349.29

STATUL ROMAN

12 976/1/LXXX/1

Apartamentul 80/A

Spațiu compus din: la parter:

1 camera, lbaie. hol comun in cota de 10.99%= 8,78 mp., cu ap. nr. 79, 80/B, 80/C, 80/D, 81 si 82. cu suprafața utila de 61,78 mp., cu partti indivize comune inscrise in CF colectiv nr. 138 480.

0.62/

100

61.78

STATUL ROMAN

12 976/1/LXXX/2

Apartamentul 80/B

Spațiu compus din : la mezanin.

4 camere, bcie. hol,. cu suprafața utila de 57,15 mp , hol comun in cota de 8.26%= 6.60 mp., cu ap. nr. 79. 80/A, 80/C. 80/ D. 81 si 82 cu partti indivize comune inscrise in CF coectiv nr. 138 480.

0.58/

100

57,15

STATUL ROMAN

12 976/1/LXXX/3

Apartamentul 80/C

Spațiu compus din : la mezanin.

1 hol. 3 came'e. baie, cu suprafața utila de 70.78 mp., hol comun in cota de 10.58%= 8.45 mp., cu ap. nr. 79.80/A, 80/B.

80/D. 81,82, cu partti indivize comune inscrise in CF colectiv nr. 138480.

0.71/

100

70.78

STATUL ROMAN

157663

12 976/1/LXXXI

Apartamentul nr. 81

Spațiul Comercial compus din: 2 camere, hol. grup social hol comun in cota de 11.76% =10 mp cu ap. 79. 80 si 82, cu suprafața utila de 91 mp. cu părțile indivize comune inscrise inCF colectiv 138 480

0.91/

100

91

S.C. COM TUR INVEST S.R.L.

CLUJ

144 643

12 976/1/LXXXII

Apartamentul nr. 82

Spațiul compus din: 1 incapere. hol comun in cota de 4.5/ 100 =4 mp cu ap.

79. 80 si 81, cu suprafața utila de 35 mp cu părțile indivize comune inscrise in CF colectiv 138 480

0.35/

100

35

STATUL ROMAN

Data


Anul 2010


0 w

v. •      c £/

.’..'M

•/ . ■

•^F-^€artea funciară individuală

~l


R.


Comuna


Sfi.aki co-muoăt^

PARTAMENTUL .1..............................,

str. Q^Sf^U^TDAJUXUI Ou . /-3

Partea l-a


3.


Nr.

topografic


DESCRIEREA APARTAMENTULUI

----- Ăf.tulewtolul jjjl. VP-----j~— %aMU C^CÂOCai C&uiauA oQ-ur

5 0oauW2.( W? AoMxH ț / CjOuaju/U UU XO'fe

cix ■ = K<u_p eu y>                 ?

Lb 'rAhka-JaC uk’C          ’Up 1

tk <jnjjk<s t^devi^ CfS'wiuc iWUfc Ou /Zr1 a

/'alfluwcAf QiA.<?o •.

Qfluț QfrmJXA A

T ~   -   - V____A n /'a L-z 1


V Wo.


Cota din părțile indivize comune


OBSERVAȚII


■ZcaMAil . A WM) - T«UM*


(^ -CjBaUUAM-

,_  ^  - . ' J‘£^_


Aalu

Ou cofe A ^-o,< 9/V ~~^


Ae \r5 ,_tKn        rm^cviT?.

-/j 04 JwZlXi


______CjnrwuQ jWoCrC (W

l /


0SMW> o^i

1 2 (nw |           aJLoI t

Cb. cy, ^k(£ oL


flWA o,?<


W///


■ >\gQ <h‘   __CM__V*MA4-a'k

.. ~ > 9/ cu /azlA WW1 CwU}ț’.\ J/W' (3# W~

Zm

VA»"

G^uuy W'/2-, Ca. /yA< cu      hoWty

A *r ,k...?0? .-  // /'.r /20/^n


Pi ir/

/'ftf


CARTEA FUr

Nr.........


c. o

3

O

Z


i

ÎNSCRIERILE PRIVITOARE LA PROPRIETATE


c O)

-j o


Nr. . topografi


ta. ctac, «too^-

(L (aaV^- <ww Cm. AU Jk <M Ap' <x jGcH'MlAckktc «^SavU jflhMa

l ?TJ - (f (aJua? cțu e/.) 4e iXvkkAQ-^ cta A*uld[ ai< (\ ^A)00>2<\

Leu tohA-M'tmtlliu' _________

04U ta (j>     <*0°^ %•


I A*?

A----

r


-'   •    |-f                                 q

yjfcLa- ^jKrVfu-Qui.            o< q iKcAc/eiLC C-U

V e/R cC ■ cÂOQÂfla^ -w Jcu ccf <L cu. 'UC-, XjJJ c&^cĂLtL Cxv, Ou a.°iYlo (i/ Kcil }


\ Jc Aha£ /tuA A*(Wyit

... ku.JjT Alu. /XMtu'-OJLa- -^i | c( ( TS<W! _ opi fV M a'

Jk fâ.M.paMs m KLGgq ?? c.e rrîoi-6Q^) 9uwiibYP^^ \J&dla><V fo&tnțo I?VW bu&cM           ■ -


>-W C&. orfT'k/ / WD-ia ' cx> GiĂJv <&*/&<£%' e


.....a ju(j j

..........................investită cu formula ex •■ ~...........de sub ....^7./....S................


dosar.....invt^Jilă cu formula ex •'      '

asupra .Qfi.;..&J..

intabulează drep?_TdeprepHeteteee4rtWeitept../K/ft9.........

...../5+fag.........

în favoarea: <^(\ QflfJ (j(L tfJ{/^T S&L &ku


7)0


W*

F

ANCPl


Nr.Cerere:

12904/09.02.2009

Data elib. 12.02.2009

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE •

Cartea funciara cu nr. 144643

Localitatea : CLUJ - NAPOCA

A. Partea l-a

[~Nr. cri.

Nr.top.

Descrierea apartamentului

Suprafat a mp

Observații

Nr top

2

12976/1/LXX

X

Str. Observatorului, nr. 1 - 3

Apt nr. 80 - Spațiu compus dil la parter : 2 camere; la mezanin : 9 camere, sala mare, grup social, hol comun in cota de 70,1% = 56 mp., cu apt. 79. 81 si 82, cu supraf. utila de 539 mp., cu p.i.c de 5.43/100. inscrise in cf col. 138480.

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Cu act nr. 21676/2C02 - drept de proprietate asupra imob de sub A + 1 - 15, in fav STATUL ROMAN

C. Partea a III- a

'“Nr crt

înscrieri privitoare la sarcini

Observați'

Nu sunt sarcini

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul pualic.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr. 0060392/2009 . pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3