Hotărârea nr. 111/2010

Hotărârea 111/2010 - Darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 şi str. Arinilor nr. 11, aflate în administrarea Consiliului local, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOC AL AI MUNICIPII LUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 și str. Arinilor nr. II, aflate în administrarea Consiliului local. în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind carea in folosință gratuită a unor spații din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Horea nr. 108 și str. Arinilor nr. II. aflate în administrarea Consiliului local. în vederea desfășurării activități Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 28759/45/09.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în folosință gratuită a unor spații din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Horea nr. 108 și str. Arinilor nr. I. aliate în administrarea Consiliului local, în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

Reținând prevederile art. 17 din l egea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziliunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HO I ARĂ.ȘT I.:

ArțJ. Se aprobă darea în folosință gratuită, din patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca. Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public iu subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. pe durata desfășurării activității, a spațiilor din imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 și str. Arinilor nr. 11, astfel:

- spațiul din imobilul situat în str. Horea nr. 108. identificat ca apartamentul nr. 34. înscris în CI colectivă nr. 125274 și CI- individuală nr. 125275, cu nr. topo 9440/1/XXXIV. cu părțile indivize comune în cotă de 6.42/100 parte, cu valoare de inventar de 689.353.55 lei. aliat în administrarea Consiliului local, in vederea înființării unui club al pensionarilor;

spațiul din imobilul situat in str. Arinilor nr. 11. identificat ca apartamentul nr. 41. înscris in CE individuală nr. 151155. cu nr. topo 21546/I/1/I/I/I/I/4/2/XL1. cu părțile indivize comune în cotă de 4.46/100 parte, cu valoare de inventar de 2765.07 Ici. aflat în administrarea Consiliului local. în vederea înființării unui club al pensionarilor.

Art. 2. Spațiile identificate la art. I vor li dale în folosință gratuită in baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 111 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)